Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Publicēts: 20/07/2020

Darījuma konta pakalpojuma noteikumi

Lietotie termini

Paysera – darījuma konta pakalpojuma sniedzējs, aģents tirdzniecības darījumam starp Pircēju un Pārdevēju. 

Pārdevējs – fiziska vai juridiska persona, kas vēlas pārdot preces vai pakalpojumus un izmanto darījuma konta pakalpojumu, lai veiktu tirdzniecības darījumu.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas vēlas iegādāties preces vai pakalpojumus un tirdzniecības darījuma veikšanai izmanto darījuma konta pakalpojumu.

Tirdzniecības darījuma puse (puses) – tirdzniecības darījuma dalībnieks(-i): Paysera, Pārdevējs, Pircējs kolektīvi vai atsevišķi.

Darījuma aktīvs – preces, pakalpojumi vai objekts īpašumtiesību nodošanai, par kuru tiek noslēgts savstarpējs tirdzniecības darījums starp Pircēju un Pārdevēju, un tiek izmantots Paysera darījuma konts.

Darījuma konta pakalpojuma saturs:

Paysera sniedz darījuma konta pakalpojumus Pircējam un Pārdevējam saskaņā ar noteikumiem un kārtību, kas paredzēta Darījuma konta līgumā (turpmāk tekstā – Līgums). 

Pusēm, kuras plāno izmantot Paysera darījuma konta pakalpojumu, jākļūst par Paysera klientiem. 

Paysera patur tiesības nesniegt darījuma konta pakalpojumu pēc saviem ieskatiem, un Paysera nav pienākuma pamatot savu rīcību Pircējam un/vai Pārdevējam.

Darījuma konta izmantošana:

  • Pircējs apņemas pārskaitīt darījuma summu darījuma kontā pēc līguma parakstīšanas;
  • Pircēja pārskaitīto darījuma summu Paysera glabā kopīgā darījuma kontā, kas ir redzams visām Līguma Pusēm tā darbības laikā, līdz naudas līdzekļi tiek pārskaitīti Pārdevējam vai atgriezti Pircējam saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību; 
  • Pārdevējs nodod darījuma aktīvu Pircējam (vai trešajai pusei – aģentam, loģistikas uzņēmumam utt.) un iesniedz dokumentus, kas apstiprina aktīva piegādes faktu;
  • Pircējs apstiprina, ka ir saņēmis un pieņem darījuma aktīvu;
  • Paysera pārskaita darījuma summu Pārdevējam. 

Pircējs un Pārdevējs var izbeigt Līgumu, savstarpēji vienojoties un iesniedzot Paysera kopīgu naudas līdzekļu atmaksas pieteikumu. Pusēm ir pienākums samaksāt par līgumsaistībām, kas izpildītas pirms Līguma izbeigšanas. Šajā gadījumā Paysera ir tiesības paturēt pusi no pakalpojuma maksas. 

Paysera nav tiesību ieturēt līdzekļus no Darījuma summas, izņemot gadījumus, kad tas skaidri noteikts Līgumā vai no valsts iestādes ir saņemts norādījums atskaitīt vai kā citādi ierobežot naudas līdzekļus. 

Paysera neaprēķina un nemaksā procentus par līdzekļiem darījuma kontā.

Darījuma konta komisijas maksas:

Par darījuma konta pakalpojumu tiek maksāta Paysera noteiktā komisijas maksa. Pakalpojuma cenas ir pieejamas Paysera vietnē.

Ja Līguma noteikumi paredz, ka Pircējs maksā visu vai daļu no komisijas maksām par darījuma konta pakalpojumu, Pircējs, pārskaitot darījuma summu, iekļauj arī darījuma konta līguma komisijas maksas summu. 

Ja Līguma noteikumi paredz, ka Pārdevējs maksā visu vai daļu no komisijas maksām, Paysera pirms darījuma maksas pārskaitīšanas Pārdevējam atskaita darījuma konta pakalpojuma komisijas maksas summu. 

Ja Līguma izpildes laikā Pircējs un/vai Pārdevējs nolemj grozīt Līguma noteikumus, var tikt piemērota maksa par Līguma grozīšanu. 

Ja Pārdevējs no Paysera neatkarīgu iemeslu dēļ nenodod Pircējam darījuma aktīvu vai nesniedz apliecinošus dokumentus vai tirdzniecības darījums starp Pircēju un Pārdevēju neizdodas citu iemeslu dēļ, tas nav pamats Pircēja un/vai Pārdevēja atbrīvošanai no pienākuma maksāt darījuma konta pakalpojuma maksu.  

Datu aizsardzība:

Pircējs un Pārdevējs zina, ka Paysera apstrādā Pircēja un Pārdevēja pārstāvju personas datus, lai sniegtu darījuma konta pakalpojumu un izpildītu citas saistības saskaņā ar Līgumu. Puses, izpildot Līgumu, garantē personas datu drošību. 

Personas dati tiek izmantoti tikai Līguma izpildei. Datus nedrīkst atklāt trešajām personām bez šo datu subjektu piekrišanas, izņemot gadījumus, kas paredzēti likumos vai Līgumā.

Personas datu glabāšanas periodi un aizsardzības jautājumi ir noteikti Paysera Vispārīgā Maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma pielikumā "Privātuma politika", ar kuru Pircējs, Pārdevējs un viņu pārstāvji ir iepazinušies un apņemas ievērot. 

Paysera kā darījumu aģenta pieredze:

Paysera ir plaši pazīstama un pieredzējusi finanšu iestāde, kā arī maksājumu pieņemšanas internetā līdere Baltijā. Paysera garantē drošu un vienmērīgu gan vienkāršu, gan sarežģītāku tirdzniecības lietu vadību. 

Iemaksāto līdzekļu drošība:

Kopš 2012. gada Paysera ir licencēta elektroniskās naudas iestāde, kurai ir tiesības veikt darbību, kas saistīta ar elektroniskās naudas emitēšanu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu visā Eiropas Savienībā. Elektroniskās naudas iestādes licenci izsniegusi Lietuvas Banka. Iestādi periodiski pārbauda un revidē Lietuvas Republikas Centrālā banka, kas nodrošina pārskatāmu un nevainojamu darbību un finanšu rādītāju uzraudzību.

Naudas līdzekļi Paysera kontos ir aizsargāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Likuma par elektronisko naudu un elektroniskās naudas iestādēm 25. panta 1. punktu, kurā noteikts, ka klienta naudas līdzekļi:

  • tiek turēti īpašos bankas kontos, kas paredzēti klientu līdzekļu glabāšanai;
  • netiek izmantoti uzņēmuma vajadzībām, netiek aizdoti vai ieguldīti;
  • nav elektroniskās naudas iestādes parādu piedziņas objekts.