Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Informācija atjaunināta: 10.09.2018.

Maksājumu pieņemšana internetā

Lietotie termini

Vispārīgais līgumsVispārīgais maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums, kura noteikumi tiek piemēroti Tirgotājam.

Tirgotājs – Paysera Sistēmas Klients, kurš pārdod preces un pakalpojumus un izmanto vienu vai vairākus Tirgotājiem paredzētos maksājumu pieņemšanas pakalpojumus, kas norādīti Sistēmā un kurus sniedz Paysera.
(*Paskaidrojums: Gadījumos, kad Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma noteikumi tiek piemēroti visiem Klientiem – gan Tirgotājiem, gan citiem Klientiem – tiek lietots termins „Klients“, bet, kad Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma noteikumi tiek piemēroti tikai Tirgotājiem, tiek lietots termins „Tirgotājs“).

Pircējs – maksātājs un (vai) Tirgotāja, kurš maksājumu pieņemšanai izmanto Sistēmu, pārdoto preču un (vai) sniegto pakalpojumu gala saņēmējs.

Projekts – Tirgotāja sniegto pakalpojumu un (vai) preču detalizēts apraksts, kas izveidots Sistēmā ar mērķi no Pircējiem pieņemt maksājumus par Tirgotāja sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm ar Sistēmā norādītajiem maksājumu veidiem.

Vispārīgie noteikumi

1. Maksājumu pieņemšanas internetā pakalpojums nodrošina Tirgotājam iespēju pieņemt no Pircējiem maksājumus, izmantojot Paysera kontu, Sistēmā norādītās kredīta un debeta kartes, Sistēmā norādītās banku elektroniskās sistēmas, Paysera izdotos Maksāšanas līdzekļus un citus Sistēmā norādītos veidus.  

2. Izmantojot šo pakalpojumu, Tirgotājam tiek piemēroti visi Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma noteikumi un papildu noteikumi, kas noteikti šajā Pielikumā. Šajā Pielikumā norādītie termini tiek izmantoti Vispārīgajā līgumā norādītajā nozīmē.

3. Maksājumu pieņemšanas veidi ir norādīti šeit. Konkrētus maksājumu veidus Tirgotājs izvēlas savā Kontā, iesniedzot projektu. Ja savas darbības veikšanai Tirgotājam ir nepieciešami īpaši Pircēja personas dati (piemēram, personas kods), Tirgotājam par to jāinformē Paysera un jāpasūta īpašs Pircēju datu pārraides pakalpojums. Tirgotājs nodrošina, ka viņam ir tiesības ievākt šādus datus un apstrādāt tos saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām. Paysera ir tiesības atteikties sniegt konkrētus Pircēja personas datus, ja tas pārkāpj personas datu aizsardzības prasības.

4. Lai izmantotu šo pakalpojumu, Tirgotājam jāiesniedz Paysera savs Projekts un citi dokumenti, kurus Sistēmā pieprasa Paysera.

5. Paysera ir tiesības atteikt Tirgotājam Projekta apstiprināšanu un nesniegt pakalpojumu bez jebkādu paskaidrojumu sniegšanas.

6. Pakalpojums tiek sniegts pēc tam, kad Paysera ir apstiprinājusi Tirgotāja Projektu un Tirgotājs ir veicis integrāciju saskaņā ar Paysera sniegtajiem integrācijas norādījumiem. Tirgotājs ir tiesīgs izmantot maksājumu pieņemšanas pakalpojumu tikai tajās Tirgotāja interneta veikalu adresēs (URL), kuras ir norādītas Tirgotāja iesniegtajā un Paysera apstiprinātajā Projektā. Ja rodas jebkādas izmaiņas apstiprinātā Projekta norādītajā informācijā, Tirgotājam par to nekavējoties jāinformē Paysera, un apstiprinātā Projekta izmaiņas tiek iesniegtas un apstiprinātas tādā pat kārtībā kā pats Projekts.

7. Paysera sniedz maksājumu pieņemšanas internetā pakalpojumu tikai ar nosacījumu, ka Tirgotājs, kurš vēlas izmantot vismaz vienu maksājumu pieņemšanas internetā veidu, jebkurā gadījumā apņemas uzstādīt un lietot arī maksājumu pieņemšanas veidu caur Paysera kontu. Ja Tirgotājs nepilda šā punkta prasības, maksājumu pieņemšanas citi veidi tiek atslēgti 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas Tirgotājam. Ja šā punkta prasības atkārtoti netiek pildītas, pakalpojuma sniegšana var tikt izbeigta bez iepriekšēja brīdinājuma.

8. Pielikums „Maksājumu pieņemšana internetā ar norēķinu kartēm“ tiek piemērots papildus Tirgotājam, kas vēlas izmantot Maksājumu pieņemšana internetā ar norēķinu kartēm pakalpojumu, un viņš/viņa atbilst visām minētā pielikums prasībām.

9. Ja Tirgotājs ir juridiska persona, piekrītot šī Pielikuma nosacījumiem, Tirgotājs apliecina, ka personai, kura rīkojas uzņēmuma vārdā, ir visas nepieciešamās tiesības pasūtīt šo pakalpojumu juridiskās personas vārdā. Tirgotājam pēc Paysera pieprasījuma ir pienākums sniegt visus nepieciešamos dokumentus, lai apstiprinātu šādas tiesības.

Cenas un norēķinu kārtība

10. Maksājumu pieņemšanas internetā pakalpojuma cenas ir sniegtas šeit. Tirgotājs apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar cenām un maksājumu pieņemšanas, maksājumu pārskaitījumu, un citu Paysera pakalpojumu noteikumiem, kas tiek piemēroti un attiecas uz viņu.

11. Paysera piederošā summa (komisijas maksa), tiek automātiski ieturēta tiklīdz Tirgotājs saņem maksājumu. Ja komisija maksa nav ieturēta darījuma laikā, Paysera ir tiesības komisijas maksu ieturēt vēlāk. Komisijas maksa tiek aprēķināta centos, noapaļojot uz augšu.

12. Tirgotājs apņemas nepiemērot nekādu papildu maksu, ja Pircēji izvēlas maksāt Tirgotājam, izmantojot Sistēmu nevis citu maksājumu sistēmu, kā arī nepiemērot papildu ierobežojumus, kas varētu diskriminēt Pircējus, ja apmaksa tiek veikta caur Sistēmu vai arī citus Sistēmā piedāvātos apmaksas veidus.

13. Paysera pieņem no Pircēja maksājuma rīkojumā (dokumentā) norādīto naudas summu un par veikto maksājumu automātiski informē Tirgotāja informācijas sistēmu. Tāpat Sistēma informē arī Pircējus par nepabeigtajiem maksājumiem. Tirgotājs pēc savas izvēles var atteikties no šīs funkcijas.

14. Paysera informē un Tirgotājs apliecina, ka viņš / viņa saprot, ka dažu maksājumu veidu (piemēram, maksājumu iniciēšanas pakalpojuma) gadījumā informācija par Pircēja veiksmīgu samaksu ir tikai apstiprinājums, ka Pircējs ir pabeidzis maksājumu, bet tas nav apstiprinājums, ka maksājums ir saņemts. Paysera negarantē, ka Pircējs vēlāk neatcels maksājumu, un ka naudas līdzekļi tiks ieskaitīti Tirgotāja kontā. Sniedzot pakalpojumus vai pārdod preces bez maksājuma saņemšanas (vai, ja maksājums tiek rezervēts atbilstoši šī Pielikuma noteikumiem), Tirgotājs darbojas uz viņa/viņas paša risku. Tirgotājs var izvēlēties saņemt informāciju par saņemto maksājumu tikai pēc tam, kad naudas līdzekļi tiek ieskaitīti viņa/viņas kontā.

15. Tirgotājam piederošās summas Paysera ieskaita Tirgotāja Paysera kontā, kas atvērts saskaņā ar Vispārīgā līguma nosacījumiem.

16. Pēc atsevišķa Tirgotāja pieprasījuma un Paysera piekrišanas Paysera var nodrošināt Tirgotājam iespēju izvēlēties visus Kontā ieskaitītos naudas līdzekļus automātiski konvertēt vienā valūtā.

17. Tirgotājs piekrīt, ka Paysera var izmantot ienākumus vai daļu no ienākumiem, kas saņemti no Tirgotāja par sniegto pakalpojumu pēc saviem ieskatiem, maksājot Pircējam atlīdzību, un tā tiks uzskatīta par atlaidi, kuru Tirgotājs sniedz Pircējam.

18. Tirgotājs apņemas nesadalīt pirkuma groza apmaksas naudas summu vairākos maksājumos.

19. Konta pārskats par pakalpojumiem, kas norādīti šajā Pielikumā un sniegti Tirgotājam, kā arī atskaitāmajām komisijas maksām tiks augšupielādēts Sistēmā vai pēc Tirgotāja pieprasījuma nosūtīs uz Tirgotāja norādītajām e-pasta adresēm. Konta pārskats tiek pielīdzināts PVN rēķinam par ar PVN neapliekamajiem finanšu pakalpojumiem, kuri norādīti PVN likuma 28. pantā, pamatojoties uz Lietuvas Republikas valdības 2002. gada 29. maija lēmumā Nr. 780 apstiprināto Noteikumu par nodokļu aprēķinos izmantoto grāmatvedības dokumentu izsniegšanu un atzīšanu 18-1 pantu. Pēc Tirgotāja lūguma saņemt rakstisku paziņojumu ar Paysera parakstu un zīmogu, tiek piemērota Paysera noteikta maksa.

20. Paysera uzglabā maksājuma rīkojumu kopijas ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus, bet ne ilgāk kā noteikts spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Naudas līdzekļu atmaksa

21. Ja Tirgotāja labā pieņemtais maksājums ir jāatgriež Pircējam, Paysera atgriež visu vai daļu no summas Pircējam saskaņā ar Tirgotāja rakstisku vai sistēmā iesniegtu pieprasījumu. Naudas atmaksa tiek veikta tādā pat veidā kā tika veikts maksājums (naudas atmaksa skaidrā naudā nav pieejama). No Tirgotāja ieturētā komisijas maksa par šāda maksājuma pieņemšanu Tirgotājam netiek atgriezta. Pirms izpildīt naudas līdzekļu atmaksu Pircējam Sistēma norāda komisijas maksu par naudas atmaksas pakalpojumu. 

22. Ja Tirgotāja labā pieņemtais maksājums veikts nesankcionētā veidā (Maksāšanas līdzekļu zādzība, Paroļu zādzība vai jebkurā citā gadījumā, kad maksājums tiek uzskatīts par nesankcionētu) un naudas līdzekļi neatgriezeniski ieturēti no Paysera, Paysera ir tiesības ieturēt tikpat daudz naudas līdzekļu no Tirgotāja, bet Tirgotājam nekavējoties jāpārskaita ieturētā summa Paysera un jāatmaksā visi Paysera izdevumi, kas radušies sakarā ar šādiem nesankcionētiem maksājumiem. Paysera neuzņemas riskus un atbildību par nodarīto kaitējumu nesankcionētu maksājumu gadījumā, kas veikti, izmantojot trešo personu sistēmas. Ja Tirgotājam Sistēmā nav pietiekami daudz naudas līdzekļu radušos zaudējumu atlīdzināšanai, nepieciešamā naudas summa Tirgotājam jāpārskaita uz Paysera norādīto bankas kontu 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Par katru šādu gadījumu Paysera informē Tirgotāju, nosūtot individuālu paziņojumu uz e-pastu.

23. Atkarībā no projekta kategorijas un maksājuma veida, Paysera ir tiesības noteikt naudas līdzekļu apjomu, kas tiek turēti Tirgotāja Paysera kontā (maksājuma rezervācija), lai nodrošinātu pircēju prasības pret Tirgotāju. Rezervācijas summa tiek noteikta katram Tirgotājam atsevišķi atkarībā no šādiem faktoriem:

23.1. Tirgotājs pilnībā izbeidz savu uzņēmējdarbību vai izbeidz lielāko daļu no tās;

23.2. Tirgotājs būtiski maina savas uzņēmējdarbības modeli;  

23.3. Tirgotāja darbība ir riskantāka nekā citu Tirgotāju darbība, kuri sniedz analogus pakalpojumus;  

23.4. mainījusies Tirgotāja vispārīgā finanšu situācija;

23.5. Tirgotājs kļūst maksātnespējīgs vai citu iemeslu dēļ nevar atmaksāt savus parādus noteiktajā laikā;  

23.6. Paysera pēc saviem ieskatiem pamatoti uzskata, ka Tirgotājs nav spējīgs izpildīt savas saistības saskaņā ar Vispārīgo līgumu un šo Pielikumu;  

23.7. Paysera saņem daudzas sūdzības no Pircējiem, ziņojumus par nepareizi ieturētām summas, pieprasījumus par naudas naudas līdzekļu atgriešanu. Daudz nozīmē vairāk kā 2% no visiem Tirgotāja labā veiktajiem maksājumu darījumiem. 

24. Puses var vienoties par rezervācijas summām un laiku, noslēdzot atsevišķu vienošanos.

25. Paysera var piemērot Tirgotāja Paysera kontā saņemto naudas līdzekļu pagaidu rezervāciju. Šādu rezervāciju standarta procents un laika periods norādīts šeit. Laika periods un procentuālais daudzums var tikt mainīts, paziņojot Tirgotājam 30 kalendārās dienas iepriekš. Ja Pircējs atceļ maksājumu vai citu iemeslu dēļ Paysera nesaņem naudas līdzekļus, Paysera noraksta rezervēto summu no Tirgotāja konta.

Pakalpojumu tehniskā integrācija

26. Tirgotājs, kurš vēlas izmantot šajā pielikumā aprakstīto Maksājumu pieņemšanas internetā pakalpojumu, apņemas savienot savu sistēmu ar Paysera sistēmu saskaņā ar Paysera norādījumiem.

27. Komersants saprot un piekrīt, ka nepareiza integrācija var izraisīt papildu Sistēmas noslodzi, kas nav vēlama un nevar būt pieņemama. Tāpēc Tirgotājs garantē, ka savienojums tiks veikts precīzi pēc norādījumiem.

28. Paysera jebkurā laikā brīvi var mainīt pakalpojumu tehniskās integrācijas risinājumu. Par jebkādām izmaiņām, kas prasa veikt izmaiņas Tirgotāja programmatūrā, tiek paziņots vismaz 90 (deviņdesmit) dienas iepriekš. Tirgotājs saprot, ka gadījumā, ja Paysera maina integrācijas norādījumus un par to informē Tirgotāju, Tirgotājam no savas puses jāatjaunina savienojums ar Sistēmu uz sava rēķina pie vēlākais 90 (deviņdesmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Visas izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo izmaiņu veikšanu Tirgotāja pusē, sedz Tirgotājs.

Apstiprinājumi un Pušu vienošanās

29. Tirgotājs apņemas vienmēr informēt Pircēju, par to, ka maksājumu veikšanai tiks izmantota Sistēma.

30. Ja ir nepieciešami konkrēti Pircēja personas dati, lai Tirgotājs varētu pabeigt savu darbību (piemēram, personas kods), un Tirgotājs ir pasūtījis konkrētu Pircēju datu pārraides pakalpojumu, Paysera nodrošina, ka Pircējs var apstiprināt maksājumu tikai tad, ja ir piekritis pieprasīto datu sniegšanai Tirgotājam.

31. Tirgotājam ir aizliegts izmantot banku vai citu norēķinu sistēmu logotipus bez to īpašnieku rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad sistēmu īpašnieki nepieprasa šādu piekrišanu.

32. Ja Tirgotāja tīmekļa vietnē tiek izmantoti nosaukumi vai cita informācija par bankām vai citām maksājumu sistēmām, šiem datiem jābūt saņemtiem no Paysera sistēmas, lai tie atbilstu datu turētāja noteiktajām prasībām. Tirgotājs apņemas sekot maksājumu pakalpojumu sniedzēja logotipa, nosaukuma vai citas informācijas izmaiņām un atjaunināt šādus datus savā tīmekļa vietnē 1 (viena) mēneša laikā kopš attiecīgo izmaiņu veikšanas.

33. Tirgotāja reģistrēšanās Sistēmā nozīmē, ka viņš apstiprina un garantē, ka, sniedzot pakalpojumus un pārdodot preces Pircējiem, Tirgotājs darbosies godīgi un atbilstoši Paysera, Tirgotāja un Pircēja interesēm. Tirgotājs ir atbildīgs par viņa tīmekļa vietnē esošo saturu. Tāpat, Tirgotājs apņemas sniegt pakalpojumus un pārdot preces Pircējiem pareizi, savlaicīgi un kvalitatīvi.

34. Tirgotājs apstiprina, ka viņam ir visas nepieciešamās īpašumtiesības pārdot preces un (vai) sniegt pakalpojumus un nodrošina, ka Sistēmu neizmantos trešās personas, kurām nav tādu tiesību.

35. Tirgotājs apstiprina, ka visas Tirgotāja darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi, kā arī Tirgotāja pārdodamās preces un (vai) sniegtie pakalpojumi vai viņas atbilsts Lietuvas Republikas un tās valsts likumdošanai, kurā tiek pārdotas preces un sniegti pakalpojumi. Tirgotājs nes pilnu atbildību par sekām, kas radušās no šo saistību neievērošanas.

36. Sniedzot šajā Pielikumā norādītos pakalpojumus, Paysera neatbild par Tirgotāja pārdotajām precēm un (vai) sniegtajiem pakalpojumiem un sekām, kas izriet no šo preču pārdošanas un (vai) pakalpojumu sniegšanas. Paysera arī negarantē, ka Tirgotāja izveidotās transakcijas otra puse (Pircējs) izpildīs transakciju (piemēram, ja maksājums nav pabeigts vai nav veiktas citas darbības). Ja Tirgotāja izveidotās transakcijas otra puse (Pircējs) nepabeidz transakciju, tas tiek uzskatīts par Pircēja parādu vai citu saistību pārkāpumu pret Tirgotāju. Tāpat, Paysera negarantē Pircēja identitāti.

37. Puses (Tirgotājs un Paysera) apņemas garantēt organizatorisko un tehnisko līdzekļu pareizu piemērošanu, kas paredzēti Pircēju personas datu aizsardzības nodrošināšanai pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nomaiņu, izpaušanu vai citu nelikumīgu apstrādi, kā tas noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos.

38. Pircēju kā maksātāju personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likuma prasībām un ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Personas datu apstrādes principus reglamentē Privātuma Politika.

39. Puses (Tirgotājs un Paysera) apņemas neuzglabāt Pircēju Maksāšanas līdzekļu identifikācijas datus, nodrošināt Pircēju personas datu un Maksāšanas līdzekļu identifikācijas datu konfidencialitāti un nodrošināt, ka šādi dati nekļūst zināmi trešajām personām, tai skaitā Tirgotāja darbiniekiem.

40. Puses (Tirgotājs un Paysera) apņemas nepieprasīt Pircēju papildu datus, tostarp identifikācijas rīkus, kurus Pircēji izmanto darījumos, izmantojot elektroniskās banku sistēmas. Pircējiem ir jāsniedz tikai informācija, kas nepieciešama preču piegādei vai pakalpojumu sniegšanai.

41. Tirgotājam, izmantojot Paysera pakalpojumus uzņēmējdarbības vai profesionālajām vajadzībām, ieteicams Līguma darbības laikā savā vietnē izvietot „Uzticamības zīmi“ ar atsauci uz Sistēmu saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti šeit.

42. Tirgotājs piekrīt sava logotipa un pārdodamo preču un (vai) sniegto pakalpojumu apraksta attēlošanu Sistēmā Līguma darbības laikā. Paysera ir tiesības dzēst šādu aprakstu no Sistēmas, bez atsevišķa brīdinājuma un nenorādot iemeslus šādai dzēšanu.

43. Tirgotājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāinformē Paysera par jebkādām izmaiņām, tai skaitā izmaiņām informācijā, kas saistīta ar Tirgotāja (pārstāvētās juridiskās personas) juridisko statusu, darbības veidu, personām ar tiesībām pārstāvēt Tirgotāju, interneta adresi un citām izmaiņām, kas var būtiski ietekmēt Vispārīgā līguma un šī Pielikuma izpildi. Tirgotājs ir atbildīgs par visām sekām, kas izriet no šo saistību nepareizas izpildes un iepriekšminētās informācijas savlaicīgu nesniegšanu.

44. Tirgotājam nekavējoties jāinformē Paysera par jebkādiem apstākļiem, kuru rezultātā tika nodarīts kaitējums informācijas sistēmām un (vai) līguma noteikumu izpildi, kā arī jāsniedz cita informācija, kas var būt nepieciešama līguma pienācīgai izpildei.

Aizliegtās darbības

45. Aizliegtās darbības ir norādītas Vispārīgā līguma 9. nodaļā.

46. Tirgotājam, pieņemot maksājumus internetā, ir arī aizliegts:

46.1. pieņemt maksājumus neregulētā un (vai) neuzraudzītā virtuālā valūtā;

46.2. norādīt nepareizu preču vai pakalpojumu cenu vai nenorādīt pilnu cenu;

46.3. reklamēt sevi, izmantojot SPAM vēstules (piemēram, nosūtīt lielu skaitu e-pasta vēstuļu, Skype un ICQ ziņojumu vai reklamēt, izmantojot citus interneta saziņas līdzekļus);

46.4. sniegt Pircējam apmaksas veidu cenu salīdzinājumu.

47. Tirgotājam ir pienākums pārliecināties, ka viņa sniedzamie pakalpojumi vai tirgotās preces atbilst un nepārkāpj konkrētās valsts likumdošanas aktus, kurā tiek sniegti pakalpojumi vai pārdotas preces un, ka attiecīgās darbības veikšanai viņš ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas un (vai) licences.

48. Ja kļūst zināms, ka Tirgotājs nav izpildījis vai ir pārkāpis ierobežojumus veikt šajā Pielikumā norādītās aizliegtās darbības, vai savā darbībā nav ievērojis vai ir pārkāpis konkrētās valsts likumdošanu, un šī iemesla dēļ Paysera ir radušies zaudējumi (piemēram, uzlikts sods, pieprasīti paskaidrojumi, izbeigts līgums ar operatoru), Paysera ir tiesības atskaitīt no Tirgotāja Paysera konta visus izdevumus un zaudējumus, kas radušies sakarā ar šādu Tirgotāja pārkāpumu. Ja Tirgotāja kontā ir nepietiekams daudzums naudas līdzekļu, lai segtu izdevumus, Tirgotājam nekavējoties jāpārskaita Paysera norādītā zaudējumu summa uz Paysera norādīto kontu.

Pakalpojumu sniegšanas apturēšana

49. Ja kļūst zināms (piemēram, tas tiek publiski paziņots), ka Tirgotājs nespēj vai nespēs sniegt pakalpojumus Pircējam (piemēram, ir bankrotējis), Paysera ir tiesības apturēt maksājumu pieņemšanas pakalpojumu un (vai) pieņemto maksājumu izmaksu Tirgotājam (līdz 180 dienām), atstājot Tirgotājam iespēju atgriezt naudas līdzekļus Pircējiem, izmantojot Sistēmu. Šis noteikums netiek piemērots, ja Tirgotājs Pircējam uzrāda dokumentus, kas apstiprina Tirgotāja spēju sniegt Pircējam pakalpojumus.

50. Paysera, rīkojoties saprātīgi un, ņemot vērā Tirgotāja intereses, bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā brīdī ir tiesības ierobežot dažu vai visu pakalpojumu sniegšanu, pārtraukt šajā Pielikumā norādītā pakalpojuma sniegšanu un (vai) iesaldēt (rezervēt) Tirgotāja vārdā pieņemtos maksājumus līdz pat 180 (viens simts astoņdesmit) dienām, pārtraukt līgumattiecības un atteikties sniegt pakalpojumus nākotnē, ja kļūst zināms, ka:

50.1. Tirgotājs neievēro vai pārkāpj šī Pielikuma sadaļas „Aizliegtās darbības“ prasības;

50.2. Tirgotāja preču vai pakalpojumu izplatīšana var kaitēt Paysera reputācijai;

50.3. netiek ievērotas vai rodas reāls (pamatots) risks, ka netiks ievērotas šajā Pielikumā norādītās Tirgotāja saistības, vai turpmāka pakalpojuma sniegšanas rezultātā var ciest Pircēju saprātīgas intereses;

50.4. Tirgotājam par labu veikto krāpniecisko maksājumu skaits vai summa pārsniedz 5% (piecus procentus). Krāpnieciski maksājumi ietver maksājumus, kas veikti, nelikumīgi izmantojot Maksāšanas līdzekļus un (vai) naudu un neautorizētus maksājumus;

50.5. Tirgotājs, pārkāpjot noteikto kārtību, izmanto maksājumu pieņemšanas pakalpojumu interneta adresēs (URL), kuras nav norādītas Tirgotāja Projektā vai tā grozījumus Paysera nav apstiprinājusi;

50.6. visos citos gadījumos, kas norādīti Vispārīgajā līgumā.

51. Par šādiem pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem Paysera informē Tirgotāju nekavējoties (vienas stundas laikā), bet par Tirgotājam piederošo naudas līdzekļu atmaksas iespējām Paysera informē Tirgotāju 2 (divu) darba dienu laikā no pakalpojuma sniegšanas apturēšanas dienas.

52. Lai aizsargātu Tirgotājus, Klientus un Pircējus no interneta krāpniecības, Paysera vienmēr objektīvi un ātri mēģina izvērtēt radušos situāciju starp Tirgotāju un Pircēju un veikt atbilstošus drošības pasākumus. Konflikta situācijas gadījumā un, lai novērstu iespējamu noziedzīgu darbību, Paysera patur tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu un (vai) maksājumu veikšanu. Paysera nekad neizmanto šīs tiesības, ja tiek saņemta sūdzība par Tirgotāju, kurš jau ilgu laiku un veiksmīgi veic savu darbību, izmantojot Paysera pakalpojumus, jo šādi Tirgotāji parasti visas domstarpības atrisina pa tiešo ar Pircēju. Lai pārliecinātos, ka Tirgotāja vai Pircēja aprakstītā situācija ir patiesa, Paysera patur tiesības pieprasīt papildu apliecinājumu par to identitāti un darbību. Gadījumā, ja radušos situāciju neizdodas atrisināt pārrunu ceļā un, ja pastāv pamatotas aizdomas par krāpniecību, visa ar strīdus situāciju saistītā informācija tiek nodota tiesībsargājošajām iestādēm un pakalpojumu sniegšana un pieņemto naudas līdzekļu izmaksa tiek apturēta.

53. Šajā Pielikumā un Vispārīgajā līgumā minēto ierobežojumu mērķis ir aizsargāt Paysera, Tirgotājus, citus Klientus, Pircējus un citas trešās personas no iespējamiem naudas sodiem, zaudējumiem un citām negatīvām sekām.

Informācija par kļūdām

54. Paysera saskaņā ar procedūru, kas norādīta Vispārīgajā līgumā, savlaicīgi informē Klientu par zināmām un potenciālām Sistēmas tehniskām kļūmēm kā arī trešo personu sistēmu vai iekārtu, kuras Paysera izmanto pakalpojumu sniegšanai un kuras ietekmē Paysera pakalpojumu nodrošināšanu, kļūmēm. Tāpat arī Tirgotājs apņemas nekavējoties informēt Pircējus par Paysera tehniskajām kļūmēm, plānotajiem profilakses un remonta darbiem, kas var ietekmēt Tirgotāja pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu Pircējiem.

Atbildība

55. Pušu atbildību nosaka Vispārīgā līguma nosacījumi.

Strīdi starp Tirgotājiem un Pircējiem

56. Paysera izšķir strīdus, kas radušies starp Tirgotāju un Pircēju, saistībā ar Tirgotāja pārdodamajām precēm, gadījumos, kad strīds atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

56.1. Pircējs apmaksu par Tirgotāja precēm veic, izmantojot Sistēmu;

56.2. apmaksāta pilna preces cena;

56.3. prece nav piegādāta vai piegādāta prece, kas pilnībā atšķiras no preces, kādu Pircējs bija paredzējis saņemt (piemēram, DVD vietā tiek piegādāta kasešu lente, piegādā prece nav jauna, lai gan tika reklamēta kā jauna, sakrīt preču daudzums, prece ir bojāta transportēšanas laikā, u.c.). Prece tiek uzskatīta par atbilstošu, ja Tirgotājs preces trūkumus jau iepriekš ir norādījis Pircējam.

57. Paysera neizskata šajā Pielikumā norādītos strīdus gadījumos, ja strīds rodas, kad:

57.1. Pircējs maksā par Tirgotāja sniegtajiem pakalpojumiem un visu pārējo, kas ir nemateriāls;

57.2. Pircējs maksā par nekustamo īpašumu, transportlīdzekļiem, vērtspapīriem, mākslas darbiem un antikvāriem priekšmetiem.

58. Pirms sazināties ar Paysera, Pircējam jāsazinās pa tiešo ar Tirgotāju.

59. Tirgotājam jāatbild operatīvi (ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā) uz Pircēju pieprasījumiem, kas Tirgotājam iesniegti, izmantojot Tirgotāja Kontā norādīto kontaktinformāciju.

60. Gadījumā, ja Pircējam neizdodas atrisināt strīdu pa tiešo ar Tirgotāju, strīdu izšķir Paysera. Lai Paysera uzsāktu strīda izšķiršanu, Pircējam nepieciešams:

60.1. Kontā aizpildīt nepieciešamo veidlapu vai nosūtīt paziņojumu uz e-pasta adresi atbalsts@paysera.lv ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pirkuma apmaksas dienas. Ja strīds radies sakarā ar nepiegādātām precēm, šāds paziņojums jāiesniedz ne ātrāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc piegādes termiņa beigām;

60.2. iesniegt visu pieejamo informāciju un Paysera pieprasītos dokumentus ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no Paysera pieprasījuma saņemšanas brīža. Tāpat, Paysera var pieprasīt pierādījumus, ka Pircējs ir atgriezis preces Tirgotājam.

61. Pēc pieprasījuma un papildu informācijas saņemšanas, Paysera griežas pie Tirgotāja, lai saņemtu paskaidrojumus un apliecinājumu par saistību pienācīgu izpildi. Tirgotājs apņemas sniegt Paysera visu pieprasīto informāciju un dokumentus ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no Paysera pieprasījuma saņemšanas brīža.

62. Pēc visas savāktās informācijas un datu izvērtēšanas Paysera pieņem lēmumu par labu Pircējam vai Tirgotājam. Tā kā Paysera nav ne tiesa, ne šķīrējtiesa, lēmums tiek pieņemts saskaņā ar Paysera kritērijiem, kas atbilst saprātīguma un godīguma prasībām. Paysera lēmumam nav jāsakrīt ar tiesas lēmumu, kas var atrisināt strīdu vēlāk, ja Pircējs vai Tirgotājs nodod strīda izšķiršanu tiesā. Informācijas trūkuma vai citu svarīgu iemeslu dēļ Paysera ir tiesības atteikties pieņemt lēmumu.

63. Strīda izšķiršanas laikā Paysera ir tiesības aizturēt strīda summu Tirgotāja Paysera kontā.

64. Ja Paysera pieņem lēmumu par labu Pircējam, Paysera ir tiesības uzlikt par pienākumu Tirgotājam atgriezt Pircējam attiecīgo naudas summu un naudas summu par piegādi (vai, ja strīda izskatīšanas laikā Tirgotāja naudas līdzekļi ir aizturēti, Paysera pārskaita Tirgotāja naudas līdzekļus Pircējam), bet Pircējam uzlikt par pienākumu atgriezt preces Tirgotājam uz Tirgotāja rēķina.

65. Pircējam un Tirgotājam Paysera lēmumam ir rekomendējošs raksturs. Pircējs un Tirgotājs apņemas rīkoties godīgi un ievērot Paysera lēmumu.

66. Šajā Pielikumā ir norādītas tiešā pakalpojumu sniedzēja prasības tiešajiem pakalpojumu lietotājiem – Tirgotājiem, kurus Tirgotājs apņemas ievērot. Gadījumā, ja tiešais pakalpojumu sniedzējs uzliek atbildību uz Paysera par Tirgotāja pienākumu nepildīšanu, Tirgotājs atlīdzina visus ar to saistītos tiešos un netiešos zaudējumus.

67. Šī Pielikuma nosacījumi, kas regulē strīdu izšķiršanu starp Pircējiem un Tirgotājiem, neatceļ Pircēja un Tirgotāja tiesības vērsties tiesā vai citā kompetentā iestādē, lai aizsargātu pārkāptas tiesības.