Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Informācija atjaunināta: 08.02.2017.

Starptautisko maksājumu pārvedumu izpildes nosacījumi

1. Lietotie termini

1.1. Starptautiskais maksājuma pārvedums – Maksātāja naudas līdzekļu pārvedums, kuru iniciējis Maksātājs uz Maksātāja norādīto Saņēmēja kontu, kas ir atvērts maksājumu pakalpojumu sniedzēja iestādē jebkurā citā valstī ārpus Lietuvas Republikas, vai naudas līdzekļu pārvedums citā valūtā, nevis eiro, uz kontu, kas atvērts cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja iestādē Lietuvas Republikā.

1.2. Starptautiskais maksājuma uzdevums – Maksātāja iesniegts Maksājuma uzdevums Starptautiskā maksājuma pārveduma izpildei.

1.3. Eiropas maksājuma uzdevums – Maksājuma uzdevums, kas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

1.3.1. maksājuma valūta ir eiro (EUR);

1.3.2. līdzekļi tiek pārskaitīti Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam dalībvalstī valstī vai Šveicē;

1.3.3. norādīts Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja starptautiskais SWIFT (BIC) kods;

11.3.4. Saņēmēja konta numurs tiek norādīts saskaņā ar bankas konta numuru starptautisko standartu (IBAN);

1.3.5. Maksātājs un Saņēmējs katrs maksā savu daļu maksas, kuras ietur Paysera un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs, proti, Maksātājs maksā Paysera komisijas maksu, kas tiek ieturēta no Konta, bet Saņēmējs maksā Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas maksu;

1.3.6. pārvedums ir standarta vai steidzams.

1.4. Noteikumi – šie Starptautisko maksājumu pārvedumu noteikumi.

1.5. Konts – Maksātāja Paysera konts, kas norādīts Maksājuma uzdevumā.

1.6. Vispārīgais līgums – Vispārīgais maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums, kas noslēgts starp Maksātāju un Paysera, kura noteikumi tiek piemēroti Maksātājam un uz kura pamata Paysera ir atvērusi Maksātājam Kontu.

1.7. Starpniekbanka – iestāde, kas nav ne Paysera, ne Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs, bet kura piedalās Maksājuma uzdevuma izpildē.

1.8. Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs – Maksājuma uzdevumā norādītais maksājumu pakalpojumu pakalpojumu sniedzējs, kura iestādē Saņēmējam ir Konts, uz kuru jāpārskaita Maksātāja naudas līdzekļi.

1.9. Darba diena – diena, kurā Paysera, Starpniekbanka un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic maksājumu operācijas kā starptautiskos naudas pārskaitījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Paysera darba dienas, Starpniekbankas un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja darba dienas var atšķirties.

1.10. Dalībvalsts – valsts, kas ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsts.

1.11. Ārvalsts – valsts, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsts.

1.12. Atcelšana – Maksātāja rīkojums atcelt Maksājuma uzdevumu un atgriezt pārskaitītos naudas līdzekļus Maksātāja Kontā

1.13. Precizējums – Maksātāja rīkojums precizēt vai mainīt Maksājuma uzdevuma datus.

1.14. Cenrādis – Paysera pakalpojumu un operāciju cenas, kas apstiprinātas saskaņā ar Paysera noteiktu procedūru.

Izmantojot šajos noteikumos norādīto pakalpojumu, Maksātājam tiek piemēroti visi Vispārīgā līguma noteikumi un nosacījumi un papildu noteikumi un nosacījumi, kas noteikti šajā Pielikumā. Šajā Pielikumā norādītie termini tiek lietoti Vispārīgajā līgumā norādītajā nozīmē, ja šajā Pielikumā nav noteikts citādi.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Iesniedzot Maksājuma uzdevumu, Maksātājs uzņemas visu atbildību par Maksājuma uzdevumā, kas iesniegts Paysera, norādīto rekvizītu pareizību un pilnīgumu un piekrīt šiem Noteikumiem.

2.2. Paysera izpilda Maksātāja iesniegto Maksājuma uzdevumu saskaņā ar šiem Noteikumiem, Vispārīgo līgumu un Lietuvas Republikas likumdošanu.

2.3. Maksājuma uzdevums, tā Atcelšana vai Precizējums jāiesniedz Paysera rakstiski (pa e-pastu vai citā Paysera pieņemamā veidā).

3. Maksājuma uzdevuma izpildes kārtība un noteikumi

3.1. Ja Maksātājs ir Lietotājs un pārvedums tiek veikts Dalībvalsts valūtā uz kontu Dalībvalstī, Paysera izpilda šādu Maksājuma uzdevumu, proti, naudas līdzekļi tiek pārskaitīti Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Cenrādī norādītajiem nosacījumiem.

3.2. Ja Maksātājs nav Lietotājs vai pārvedums tiek veikts Dalībvalsts valūtā uz kontu Ārvalstī vai Ārvalsts valūtā, Paysera šādu Maksājuma uzdevumu pārsūta Starpniekbankai saskaņā ar Cenrādī norādītajiem nosacījumiem. Starpniekbanka izpilda šādu Maksājuma uzdevumu, pārskaitot naudas līdzekļus Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai citai Starpniekbankai saskaņā ar Starpniekbankas iekšējām darba procedūrām un tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem.

3.3. Paysera noraksta Maksājuma uzdevumā norādīto summu no Maksātāja Konta, kad pārsūta Maksājuma uzdevumu izpildei un nosūta naudas līdzekļus Starpniekbankai vai Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam.

3.4. Paysera neuzņemas atbildību, ja Maksājuma uzdevums nav izpildīts dēļ nepareiziem vai nepilnīgiem Maksājuma uzdevuma rekvizītiem. Paysera nenes atbildību arī par Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieļautajām kļūdām un (vai) Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kavētu naudas līdzekļu ieskaitīšanu Saņēmēja kontā, vai gadījumos, kad Maksātājs Maksājuma uzdevumā nenorāda visu Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieprasīto informāciju, kas ir nepieciešama, lai naudas līdzekļi tiktu ieskaitīti Saņēmēja kontā.

3.5. Ja Maksātājs ir Lietotājs un pārvedums tiek veikts Dalībvalsts valūtā uz kontu Dalībvalstī, Paysera nes atbildību pret Maksātāju par naudas līdzekļu pārskaitīšanu Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Cenrādī norādītajiem nosacījumiem, bet nenes atbildību par kļūdām, kuras pieļāvis Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un tā darba procedūrām, kas tiek piemērotas Maksājuma uzdevuma izpildei. Citos gadījumos, proti, kad Maksātājs nav Lietotājs vai pārvedums tiek veikts Dalībvalsts valūtā uz kontu Ārvalstī, Paysera nenes atbildību Starpniekbankas un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieļautajām kļūdām, to darba procedūrām, kas tiek piemērotas Maksājuma uzdevuma izpildei, un uzņemas atbildību pret Maksātāju par Maksājuma uzdevuma neizpildi vai neatbilstošu izpildi tikai tad, ja tas ir noticis Paysera vainas dēļ.

3.6. Paysera nenes atbildību par jebkādiem Maksātāja zaudējumiem, kas radušies sakarā ar valūtas kursa izmaiņām Maksājuma pārveduma izpildes laikā.

4. Maksājuma uzdevuma Atcelšana un Precizējums

4.1. Maksātājs var iesniegt Atcelšanu Paysera un Maksājuma uzdevumā norādītā naudas summa kopā ar komisijas maksu saskaņā ar Atcelšanu tiks atgriezta uz Kontu tikai tad, ja Paysera Maksājuma uzdevumu jau nav no nosūtījusi Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai Starpniekbankai. Citos gadījumos, saskaņā ar Maksātāja pieprasījumu, Paysera var sazināties ar Starpniekbanku vai Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēju par iespējām atcelt Maksājuma uzdevumu, bet Paysera negarantē, ka Atcelšana tiks izpildīta. Šādos gadījumos var tik ieturēta papildu komisijas maksas, kuras piemēro Starpniekbanka un (vai) Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs. Maksājuma uzdevumu var atcelt tikai tad, ja pastāv vienošanās starp Maksātāju un Paysera.

4.2. Maksātājs var iesniegt Paysera Maksājuma uzdevumā norādītas informācijas Precizējumu, izņemot Maksājuma uzdevumā norādītās summas, valūtas un konta izmaiņas, jo šie dati nevar tikt mainīti. Paysera precizē Maksājuma uzdevumu saskaņā ar Precizējumā norādīto informāciju tikai tad, ja Paysera vēl nav nosūtījusi ziņojumu par Maksājuma uzdevumu Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai Starpniekbankai pirms Precizējuma iesniegšanas. Ja līdzekļi jau ir debitēti no Paysera korespondentkonta un (vai) ziņojums par Maksājuma uzdevumu jau nosūtīts Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai Starpniekbankai, Paysera informē Maksājuma uzdevumu jau nosūtīts Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēju vai Starpniekbanku par Precizējumu, bet neuzņemas atbildību par Precizējuma izpildi, proti, šajā gadījumā Precizējuma izpilde ir atkarīga no Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai Starpniekbankas prasībām un Saņēmēja piekrišanas.

4.3. Eiropas maksājuma uzdevuma gadījumā, Precizējumu iesniegt nevar. Ja Maksātājs iesniedz šādu Precizējumu, Paysera tas nav jāpieņem un (vai) nav jāizpilda.

5. Komisijas maksas

5.1. Par Maksājuma uzdevuma izpildi, Atcelšanu un Precizējumu kā arī par citiem Paysera sniegtajiem pakalpojumiem un citām veiktajām operācijām, Maksātājs maksā Cenrādī noteikto un Paysera pakalpojuma sniegšanas vai operācijas izpildes brīdī spēkā esošo komisijas maksu. Komisijas maksa tiek maksāta saskaņā ar procedūru un ievērojot nosacījumus, kas noteikti Vispārīgajā līgumā, debitējot to no Konta. Maksātājs piešķir Paysera tiesības debitēt šajā punktā norādīto komisijas maksu arī no citiem Maksātāja Kontiem saskaņā ar Vispārīgajā līgumā norādīto procedūru, bez atsevišķa pieprasījuma saņemšanas no Maksātāja.

5.2. Atbilstoši Cenrādī norādītajām iespējām un saskaņā ar šo Noteikumu 6.3 punktā noteikto procedūru, Maksātājam ir tiesības norādīt, kas apmaksā Paysera, Starpniekbankas un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja piemērotās komisijas maksas par Maksājuma uzdevuma izpildi: daļēji gan Maksātājs, gan Saņēmējs vai tikai Maksātājs.

5.3. Ja Maksātājs apmaksā Starpniekbankas un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas maksas, bet naudas summa, ko Maksātājs apmaksājis par Maksājuma uzdevuma izpildi nesedz visas Starpniekbankas un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja ar Maksājuma uzdevuma izpildi saistītās komisijas maksas, Maksātājs piešķir Paysera tiesības debitēt starpību starp Starpniekbankas un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas maksu un komisijas maksu, kas samaksāta Paysera, no Maksātāja Konta un (vai) cita konta (-iem), ko Paysera atvērusi saskaņā ar Vispārīgajā līgumā norādīto procedūru, bez atsevišķa rīkojuma saņemšanas no Maksātāja.

5.4. Ja Maksājuma uzdevums tiek atgriezts no Paysera neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, sakarā ar Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai Saņēmēja izvēlētās Starpniekbankas vai jebkuras citas Starpniekbankas kļūdu, vai sakarā ar neprecīziem vai nepietiekamiem rekvizītiem Maksājuma uzdevumā un līdzīgos gadījumos), Maksājuma uzdevumā norādītā naudas summa tiek atgriezta Kontā, savukārt Maksātāja apmaksātā komisijas maksa netiek atgriezta un (vai) sodanauda par Maksājuma uzdevuma kavētu izpildi netiek maksāta kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar naudas līdzekļu atgriešanu tiek debitētas no Konta.

6. Maksājuma uzdevuma aizpildīšana

6.1. Maksājuma uzdevums jāaizpilda saskaņā ar Sistēmā sniegtajām norādēm.

6.2. Valūtas kods tiek norādīts, izvēloties Sistēmā izmanto standartu.

6.3. Lauks „Komisijas maksas veids“:

6.3.1. ja Maksātājs izvēlas sadalīt komisijas maksas (SHA), Maksātājs maksā Paysera pieprasīto komisijas maksu, kas tiek ieturēta no Konta, bet Saņēmējs maksā Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas maksu, kas var tikt atskaitīta no Saņēmējam pārskaitītās summas. Ja pārskaitījums tiek veikts Dalībvalsts valūtā kontu Ārvalstī vai Ārvalsts valūtā, Saņēmējam jāmaksā arī Starpniekbankas komisijas maksa, kas var tikt atskaitīta no Saņēmējam pārskaitītās summas. Šī maksājuma iespēja ir obligāta, ja pārskaitījums tiek veikts Dalībvalsts valūtā uz kontu Dalībvalstī;

6.3.2. ja Maksātājs izvēlas segt visas komisjas maksas (OUR), Maksātājs apmaksā Paysera, Starpniekbankas un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas maksas, kas tiek norakstītas no Konta. Paysera neuzņemas atbildību, ja Starpniekbanka un (vai) Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs neatbilst Paysera norādījumiem vai citu iemeslu dēļ, kas ir ārpus Paysera kontroles, Saņēmējs savā kontā nesaņem pilnu Maksājuma uzdevumā norādīto summu. Šis maksājums opcija var izvēlēties tikai tad, ja tas tiek veikts citā valūtā kādas dalībvalsts valsts kontu kādā ārvalstī, vai kādā valūtā ārvalstī;

6.3.3. ja Maksātājs neizvēlas nevienu no iespējām, tiek uzskatīts, ka Paysera, Starpniekbankas un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas maksas tiek sadalītas starp Maksātāju un Saņēmēju (SHA).

6.4. Laukā „Maksājuma veids“ Maksātājs norāda maksājuma veidu atbilstoši Cenrādī norādītajām iespējām, izvēloties vienu no šiem vidiem: „Standarta“, „Steidzams“ vai „Ļoti steidzams“. Ja neviens no variantiem nav izvēlēts, tiek uzskatīts, ka maksājuma veids ir „Standarta“.

6.5. Laukā „Mērķis“ Maksātājs norāda Maksājuma uzdevuma mērķi un citu papildu informāciju par Maksājuma uzdevumu.

6.5.1. Ja Sistēmā sniegtie norādījumi kādā konkrētā gadījumā (piemēram, konta papildināšana) pieprasa, lai tiktu norādīti konkrēti dati, Maksātājam jāievēro norādījumi un jānorāda konkrētie dati saskaņā ar norādījumiem (piemēram, Paysera konta numurs). Pretējā gadījumā Paysera neuzņemas atbildību parMaksājuma uzdevuma izpildi.

6.5.2. Iesniedzot Maksājuma uzdevumu Maksājuma pārveduma izpildei uz kontu Krievijas Federācijā, Maksātājam jānorāda valūtas operācijas kods (VO) (5 cipari), kas jāizvēlas atbilstoši maksājuma mērķim no kodu tabulas: „VO kodi“.

6.6. Maksātājam ir ieteicams aizpildīt lauku „Saņēmēja korespondējošā banka“, ja pārskaitījums tiek veikts uz Saņēmēja valsti (izņemot Lietuvas Republiku) valūtā, kas nav Saņēmēja valsts nacionālā valūta (piemēram, veicot pārskaitījumu ASV dolāros uz Krievijas Federāciju).

6.7. Maksājuma uzdevumu iesniedz Maksātājs vai Maksātāja atbilstoši pilnvarotas personas.

6.8. Ja pārskaitījums tiek veikts uz kontu Dalībvalstī vai Šveicē, Maksātājam vienmēr ieteicams norādīt Saņēmēja konta numuru atbilstoši IBAN standartam un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja starptautisko SWIFT kodu (BIC).

6.9. Maksātājs apliecina, ka viņš / viņa ir brīdināts, ka gadījumā, ja naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz kontu Dalībvalstī vai Šveicē, un Maksājuma uzdevumā nav norādīts Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja BIC (SWIFT) kods vai Saņēmēja konta numurs atbilstoši IBAN standartam, Paysera pēc saviem ieskatiem var atteikties izpildīt šādu Maksājuma uzdevumu vai arī izpildīt to, bet šādā gadījumā ļauj Starpniekbankai un (vai) Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam ieturēt lielāku komisijas maksa. Šādā gadījumā Maksātājs piešķir Paysera tiesības debitēt lielāku komisijas maksu (papildu maksu), kuru ieturējusi Starpniekbanka un (vai) Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs, no Maksātāja Kontiem saskaņā ar Vispārīgajā līgumā, kas noslēgts starp Maksātāju un Paysera, norādīto procedūru, bez atsevišķa rīkojuma saņemšanas no Maksātāja.