Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Informācija atjaunināta: 2021-09-28

Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

1. Saskaņā ar 2018. gada 19. septembra Kopīgu datu pārziņu līgumu Nr. 20180919 jūsu personas datu pārzinis ir Paysera tīkls. Kontaktinformācija ir pieejama Paysera vietnē. Paysera pilnvarotā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected].

2. Paysera apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Fizisko personu tiesiskās aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – VDAR) un citiem tiesību aktiem. Visiem Paysera darbiniekiem, starpniekiem un starpnieku darbiniekiem, kuru rīcībā ir personas datu noslēpumi, jāglabā tie drošībā arī pēc darba vai līgumattiecību izbeigšanas.

3. Paysera saskaņā ar piemērojamām juridiskajām prasībām nodrošina personas datu konfidencialitāti un atbilstošu tehnisku un organizatorisku pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu personas datus no neatļautas piekļuves, izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, izmaiņām, iznīcināšanas vai citas nelikumīgas apstrādes.

4. Šī Privātuma politika paredz pamatnoteikumus jūsu personas datu un citas ar jums saistītās informācijas apkopošanai, glabāšanai, apstrādei un uzglabāšanai, kā arī jūsu personas datu apjomu, mērķi, avotus, saņēmējus un citus svarīgus aspektus, kad izmantojat Paysera kā maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

5. Apmeklējot šo vietni un/vai izmantojot tajā esošo informāciju un/vai pakalpojumus, jūs atzīstat un apstiprināt, ka esat izlasījis šo Privātuma politiku, saprotat to un piekrītat tai. Kad esat reģistrējies sistēmā un sācis izmantot mūsu pakalpojumus, šī Privātuma politika kļūst par Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojuma līguma pielikumu. 

6. Paysera patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt šo Privātuma politiku, publicējot atjauninātu Privātuma politikas versiju vietnē un, ja izmaiņas ir būtiskas, informējot reģistrētos lietotājus pa e-pastu. Šīs Privātuma politikas grozīta vai atjaunināta versija stājas spēkā pēc tās publicēšanas vietnē.

7. Ja pakalpojumu lietotājs ir juridiska persona, šī Privātuma politika attiecas uz fiziskām personām, kuru datus mums nosūta juridiskā persona. Lietotājs informē datu subjektus (pārvaldniekus, saņēmējus, starpniekus utt.) par viņu datu nodošanu Paysera saskaņā ar VDAR 14. pantu. 

Datu apstrādes mērķi. Datu sniedzēji, termiņi, saņēmēji

8. Galvenais mērķis, kam Paysera apkopo Jūsu personas datus, ir sniegt Paysera maksājumu pakalpojumus klientiem, kuri nosūta un saņem maksājumus. Kā maksājumu pakalpojuma sniedzējam Paysera pēc likuma ir pienākums noteikt un pārbaudīt jūsu identitāti pirms jebkādu finanšu pakalpojumu darījumu noslēgšanas ar jums, kā arī pakalpojumu sniegšanas laikā pieprasīt sīkāku informāciju, piekļūt tai un uzglabāt to uz tiesību aktos noteikto laiku. Ņemot to vērā, jums ir jāsniedz pareiza un pilnīga informācija.

9. MĒRĶIS: klienta identifikācija, maksājumu pakalpojumu sniegšana (konta atvēršana, līdzekļu pārskaitīšana, maksājumu pieņemšana un citi) vai citu maksājumu pakalpojuma sniedzēja juridisko pienākumu izpilde.

9.1. Personas dati tiek apstrādāti šim mērķim saskaņā ar juridiskajām prasībām, kas attiecas uz:

9.1.1. klienta identitātes noteikšanu un pārbaudi; 

9.1.2. līgumu ar klientu noslēgšanu un izpildi vai klienta pieprasīto pasākumu veikšanu;

9.1.3. līdzekļu pārskaitīšanu un nepieciešamās informācijas pārsūtīšanu kopā ar pārskaitījumu saskaņā ar tiesību aktiem;

9.1.4. principa „Zini savu klientu“ īstenošanu;

9.1.5. nepārtrauktu un periodisku klienta darbības uzraudzību; 

9.1.6. risku novērtēšanu;

9.1.7. klientu datu atjaunošanu, lai nodrošinātu to precizitāti;

9.1.8. iespējamas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, krāpšanas novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu un informēšanu par šādām darbībām, politisku ietekmīgu personu vai klientam piemēroto finanšu sankciju konstatēšanu;

9.1.9. pienācīgu riska un organizācijas pārvaldības nodrošināšanu.

9.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dzimšanas datums, sejas fotoattēls, pilsonība, personu apliecinoša dokumenta dati un dokumenta kopija, tiešās video pārraides ieraksts, e-pasta adrese, tālruņa numurs, konta numurs, IP adrese, pašreizējā profesionālā darbība, pašreizējā sabiedriskā funkcija un citi dati, kas nepieciešami saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.

9.3. Šie personas dati tiek apkopoti un apstrādāti, pamatojoties uz maksājuma pakalpojuma sniedzējam piemēroto juridisko pienākumu, t. i., Maksājumu pakalpojumu likumu, Elektroniskās naudas un elektroniskās naudas iestāžu likumu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumiem un citiem piemērojamiem tiesību aktiem; dati ir nepieciešami, lai atvērtu kontu un/vai sniegtu maksājumu pakalpojumu.

9.4. Datu glabāšanas periods: 10 (desmit) gadi pēc darījuma attiecību ar klientu izbeigšanas. Šie personas dati jāglabā 8 (astoņus) gadus saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu. Šie dati tiek saglabāti vēl 2 (divus) gadus, pamatojoties uz Paysera likumīgajām interesēm saskaņā ar parasto tiesas procesa noilguma termiņu.

9.5. Datu sniedzēji un avoti: datu subjekts, kredītiestādes un citas finanšu iestādes un to filiāles, valsts un nevalstiski reģistri, datubāzes personu apliecinošo dokumentu datu pārbaudei (nederīgo dokumentu datubāzes un citas starptautiskas datubāzes), pilnvaru pārbaudes reģistri (notariāli apstiprinātu pilnvaru reģistri un citas datu bāzes), Cilvēku ar invaliditāti un darbnespēju reģistrs, Iedzīvotāju reģistrs, uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādnieku datus (piemēram, Lietuvā UAB „Creditinfo Lithuania“ vai citi), uzņēmumi, kas uztur starptautisko sankciju reģistrus, tiesībaizsardzības aģentūras, tiesu izpildītāji, juridiskas personas (ar nosacījumu, ka jūs esat šo juridisko personu pārstāvis, darbinieks, dibinātājs, akcionārs, dalībnieks, darbuzņēmējs vai patiesais labuma guvējs), partneri vai citas juridiskas personas, kas mūs iesaista vai kuras mēs iesaistām pakalpojumu sniegšanā, sociālie tīkli, kur jūsu profils ir saistīts ar mūsu sistēmu, un citas personas.

9.6. Datu saņēmēju grupas: uzraudzības iestādes, kredītiestādes, finanšu, maksājumu un/vai elektroniskās naudas iestādes, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, Valsts ieņēmumu dienests, Paysera maksājumu pakalpojuma starpnieki vai partneri (ja darbība tiek veikta, izmantojot to pakalpojumus), darījumu līdzekļu saņēmēji, kas saņem informāciju maksājumu izrakstos kopā ar līdzekļu pārskaitījumu, saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji un korespondenti, dalībnieki un/vai personas, kas saistītas ar nacionālajām, Eiropas un starptautiskajām maksājumu sistēmām, parādu piedziņas un atgūšanas aģentūras, uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētās parādnieku lietas, juristi, tiesu izpildītāji, auditori, citas vienības, kurām ir likumīgas intereses, citas personas saskaņā ar līgumu ar Paysera vai uz cita likumīga pamata.

10. MĒRĶIS: Parādu vadība.

10.1. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai pārvaldītu un iekasētu parādus, iesniegtu pretenzijas, prasības, tiesas prāvas un citus dokumentus un sniegtu dokumentus parādu piedziņai. 

10.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dzimšanas datums, dati no personu apliecinoša dokumenta, e-pasta adrese, tālruņa numurs, konta numurs, IP adrese, konta izraksti un citi dati, kas saistīti ar parādsaistību rašanās apstākļiem. 

10.3. Datu glabāšanas periods: noteiktais termiņš parādam ir 10 (desmit) gadi no dienas, kad parāds ir radies, un pēc juridiskas tiesvedības uzsākšanas šis laika periods tiek pagarināts līdz brīdim, kad parāds ir atmaksāts un 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc atmaksas. Datu glabāšanas periods tiek noteikts, pamatojoties uz Lietuvas Republikas Civilkodeksā noteiktā tiesvedības noilguma termiņiem.

10.4. Datu sniedzēji: datu subjekts, kredītiestādes, finanšu, maksājumu un/vai elektroniskās naudas iestādes, valsts un nevalstiskie reģistri, uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādniekus datus (piemēram, Lietuvā UAB „Creditinfo Lithuania“ vai citi) un citas personas.

10.5. Datu saņēmēju grupas: uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādnieku datus, kredītiestādes, finanšu iestādes, maksājumu un/vai elektroniskās naudas iestādes, advokāti, tiesu izpildītāji, tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, Valsts ieņēmumu dienests, parādu piedziņas aģentūras, citas iestādes, kurām ir likumīgas intereses.

10.6. Lūdzu ņemt vērā, ka gadījumā, ja jums ir parāds pret Paysera un jūs atliekat savu saistību izpildi ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Paysera ir tiesības sniegt informāciju par jūsu identitāti, kontaktinformāciju un kredītvēsturi, t.i., finanšu un īpašuma saistībām un informāciju par to izpildi, parādiem un to nomaksu uzņēmumiem, kuri pārvalda parādnieku datubāzes (piemēram, kredītiestāde UAB „Creditinfo Lithuania“ Lietuvā*), kā arī parādu piedziņas uzņēmumiem. Jūs varat piekļūt savai kredītvēsturei, tieši sazinoties ar kredītbiroju.

11. MĒRĶIS: Atbalstīt un administrēt attiecības ar klientiem, novērst strīdus un apkopot pierādījumus (tālruņa sarunu ierakstīšana), darījuma attiecību ar klientu korespondence.

11.1. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai:

11.1.1. uzturētu biznesa attiecības un saziņu ar klientu; 

11.1.2. aizsargātu klienta un/vai Paysera intereses;

11.1.3. novērstu strīdus, nodrošinātu pierādījumus par darījuma saziņu ar klientu (sarunu ieraksti, korespondence);

11.1.4. veiktu kvalitātes novērtējumu un nodrošinātu Paysera sniegto pakalpojumu kvalitāti;

11.1.5. ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, lai veiktu pasākumus pēc klienta pieprasījuma vai īstenotu juridiskas saistības.

11.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, IP adrese, konta izraksti, tālruņa sarunu ieraksti, sarakste ar klientu.

11.3. Datu glabāšanas periods: 5 (pieci) gadi pēc darījumu attiecību pārtraukšanas ar klientu. Glabāšanas periods var tikt pagarināts par laika posmu, kas nepārsniedz 2 (divus) gadus, ar nosacījumu, ka ir saņemts pamatots pieprasījums no kompetentās iestādes. Šādu datu glabāšanas periodu pieprasa likums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.

11.4. Datu sniedzēji: datu subjekts.

11.5. Datu saņēmēji: uzraudzības iestādes, uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādnieku datus, advokāti, tiesu izpildītāji, tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, parādu piedziņas aģentūras, citas iestādes, kam ir likumīga interese, citas iestādes saskaņā ar līgumu ar Paysera.

12. MĒRĶIS: Kredītreitinga novērtējums, kredītriska pārvaldība un automatizēta lēmumu pieņemšana.

12.1. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai novērtētu klientu kredītspēju, pārvaldītu kredītrisku un izpildītu prasības, kas saistītas ar operacionālā riska pārvaldību un kapitāla pietiekamību, lai Paysera varētu piedāvāt finansējumu.

12.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, konta numurs, IP adrese, konta pārskats, klienta konta bilance, finanšu saistības, kredīts un maksājumu vēsture, ienākumi, izglītība, darba vieta, pašreizējais amats, darba pieredze, pieejamie līdzekļi, dati par radiniekiem un cita informācija.

12.3. Datu glabāšanas periods: 10 (desmit) gadi pēc darījumu attiecību izbeigšanas ar klientu.

12.4. Datu sniedzēji: datu subjekts, kredītiestādes un citas finanšu iestādes un to filiāles, tiesībaizsardzības iestādes, citi reģistri un valsts institūcijas, uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētos parādniekus (piemēram, Lietuvā – UAB "Creditinfo Lithuania" vai cits), fiziskas personas, kas sniedz datus par laulātajiem, bērniem un citām personām, kas saistītas radniecīgi, kopparādnieki, galvotāji, nodrošinājuma sniedzēji u.c., juridiskas personas, ja klients ir šo juridisko personu pārstāvis, darbinieks, darbuzņēmējs, akcionārs, dalībnieks, īpašnieks u.c., un partneri vai juridiskas personas, kuras uzņēmumam Paysera sniedz pakalpojumus.

12.5. Datu saņēmēji: kredītiestādes, finanšu, maksājumu un/vai elektroniskās naudas iestādes vai pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz novērtēt kredītspēju, un uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētos parādniekus.

12.6. Lai noslēgtu vai piedāvātu finansēšanas līgumu un sniegtu pakalpojumus, Paysera noteiktos gadījumos piemēro lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz personas datu automatizētu apstrādi. Šajā gadījumā sistēma pārbauda kredītspēju pēc noteikta algoritma un novērtē, vai pakalpojums var tikt sniegts. Ja automatizētais lēmums ir negatīvs, klients to var mainīt, sniedzot vairāk informācijas. Paysera veic nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu klienta tiesības, brīvības un likumiskās intereses. Klientam ir tiesības pieprasīt cilvēka iesaistīšanos, izteikt savu viedokli un apstrīdēt automatizētu lēmumu, kā arī iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu, tieši sazinoties ar Paysera.

13. MĒRĶIS: Paysera un klienta interešu aizstāvība (video novērošana Paysera telpās).

13.1. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai nodrošinātu Paysera un/vai klienta drošību, aizsargātu klienta un/vai viņa pārstāvja dzīvību un veselību un citas Paysera un klienta tiesības (video novērošana un ierakstīšana Paysera telpās), lai īstenotu likumīgo interesi aizsargāt Paysera klientus, darbiniekus un apmeklētājus un viņu mantu, kā arī Paysera mantu.

13.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: video ieraksti Paysera pārvaldītajās telpās.

13.3. Pirms ieiešanas Paysera telpās, kur tiek veikta video novērošana, jūs par to tiekat informēts ar speciālām norādēm.

13.4. Datu glabāšanas periods: 1 (viens) gads.

13.5. Datu sniedzēji: datu subjekts, kurš apmeklē Paysera telpas, kur tiek veikta video novērošana un tiek filmēts ar video novērošanas kameru.

13.6. Datu saņēmēji: tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, advokāti (tikai uzbrukuma mēģinājuma gadījumā).

14. MĒRĶIS: Klienta informēšana par pakalpojumiem.

14.1. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai informētu klientu par Paysera sniegtajiem pakalpojumiem, to cenām, specifiku, izmaiņām ar klientu noslēgto līgumu noteikumos, kā arī lai nosūtītu sistēmas un citus ziņojumus saistībā ar sniegtajiem Paysera pakalpojumiem.

14.2. Šim nolūkam var tikt apstrādāti šādi personas dati: e-pasta adrese, tālruņa numurs.

14.3. Datu subjekts apstiprina, ka ir informēts, ka šādi ziņojumi ir nepieciešami ar klientu noslēgtā Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojuma līguma un/vai tā pielikumu izpildei un netiek uzskatīti par tiešā mārketinga ziņojumiem.

14.4. Datu glabāšanas periods: 24 (divdesmit četri) mēneši pēc darījumu attiecību pārtraukšanas ar klientu.

14.5. Datu sniedzēji: datu subjekts.

14.6. Datu saņēmēji: dati šim mērķim netiek sniegti citām personām.

15. MĒRĶIS: Tiešais mārketings.

15.1. Šim mērķim personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu klientiem piedāvājumus par Paysera sniegtajiem pakalpojumiem un uzzinātu klientu viedokļus par iepriekš minētajiem pakalpojumiem.

15.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

15.3. Šim nolūkam Paysera pēc klienta piekrišanas sūta informāciju par jaunumiem un tiešā mārketinga ziņojumus. Paysera šādiem pakalpojumiem var izmantot attiecīgu pakalpojumu sniedzēju, vienlaikus nodrošinot, ka šis pakalpojumu sniedzējs ievēro personas datu aizsardzības prasības, kas noteiktas Kopīgu datu pārziņu līgumā. Klients var atsaukt savu piekrišanu, noklikšķinot uz saites "Atsaukt piekrišanu", kad tiek saņemti biļeteni vai tiešā mārketinga ziņojumi, kā arī jebkurā laikā informējot Paysera par atteikšanos apstrādāt personas datus tiešā mārketinga nolūkos pa e-pastu [email protected].

15.4. Datu glabāšanas periods: līdz darījuma attiecību ar klientu pārtraukšanai vai līdz brīdim, kad klients iebilst pret datu apstrādi šim mērķim.

15.5. Datu sniedzēji: datu subjekts.

15.6. Datu saņēmēji: dati šim mērķim var tikt pārsūtīti meklēšanas vai sociālās tīklošanas sistēmām (iespēja iebilst pret datu apstrādi ir nodrošināta šo sistēmu vietnēs), jaunumu sūtīšanas pakalpojuma sniedzējiem.

16. MĒRĶIS: Statistiskā analīze. Jūsu personas datus, kas savākti iepriekšminētajiem mērķiem, izņemot personas kodu, personu apliecinošus dokumentus un to datus, kā arī precīzu dzīvesvietu, var apstrādāt statistiskās analīzes nolūkos. Šim mērķim personas datus apstrādā tā, lai, iekļaujot tos statistiskajā analīzē, nebūtu iespējams identificēt attiecīgos datu subjektus. Jūsu personas datu vākšana statistiskās analīzes nolūkos balstās uz likumīgajām interesēm analizēt, uzlabot un attīstīt veikto darbību. Jums ir tiesības jebkurā laikā un jebkurā veidā nepiekrist un iebilst pret jūsu personas datu apstrādi šādam nolūkam, informējot par to Paysera. Tomēr Paysera var turpināt apstrādāt datus statistikas nolūkos, ja tas pierāda, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumisku iemeslu dēļ, kas pārsniedz datu subjekta intereses, tiesības un brīvības, vai juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai. 

17. MĒRĶIS: Pakalpojumu uzlabošana. Visiem iepriekšminētajiem mērķiem apkopotos datus var izmantot, lai uzlabotu tehniskos un organizatoriskos rīkus, IT infrastruktūru, pielāgotu izmantoto ierīču pakalpojumus, izstrādātu jaunus Paysera pakalpojumus, uzlabotu apmierinātību ar esošajiem pakalpojumiem, kā arī testētu un uzlabotu tehniskos rīkus un IT infrastruktūru.

18. MĒRĶIS: Pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršana un pareiza pakalpojumu sniegšana. Datus, kas apkopoti visiem iepriekšminētajiem mērķiem, var izmantot, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi un izmantošanu, t.i., lai nodrošinātu privātumu un informācijas drošību.

19. Personas datu apstrādei Paysera var piesaistīt datu apstrādātājus un/vai pēc saviem ieskatiem pieņemt darbā citas personas, lai Paysera vārdā veiktu noteiktas palīgfunkcijas (piemēram, datu centri, hostings, mākoņhostings, sistēmas administrēšana, sistēmas izstrāde, programmatūras izstrāde, nodrošināšana, atbalsta pakalpojumi, piemēram, uzlabošana un attīstība; klientu apkalpošanas centru pakalpojumi; mārketings, komunikācija, konsultācijas, pagaidu darbinieki vai līdzīgi pakalpojumi). Šādos gadījumos Paysera veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi datu apstrādātāji personas datus apstrādā saskaņā ar Paysera norādījumiem un piemērojamajiem likumiem, un pieprasa ievērot atbilstošos personas datu drošības pasākumus. Paysera arī nodrošina, ka šādām personām ir jāievēro konfidencialitātes pienākumi un tās nevar izmantot šo informāciju citiem mērķiem, izņemot viņu funkciju veikšanai.

20. Personas dati, kas apkopoti šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem, nedrīkst tikt apstrādāti veidā, kas nav saderīgs ar šiem likumīgajiem mērķiem vai juridiskajām prasībām.

21. Iepriekš minētie dati tiks sniegti un saņemti ar Paysera izmantotā programmatūras rīka vai tā pilnvarotā pārstāvja palīdzību, kā arī ar citu līdzekļu un trešo personu palīdzību, ar kurām Paysera ir noslēgusi personas datu apstrādes līgumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Apstrādes ģeogrāfiskā zona

22. Parasti personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā (ES/EEZ), bet noteiktos gadījumos tie var tikt nosūtīti un apstrādāti ārpus ES/EEZ. 

23. Personas dati var tikt pārsūtīti un apstrādāti ārpus ES/EEZ, ja pārsūtīšana ir nepieciešama līguma noslēgšanai vai izpildei (piemēram, ja maksājums tiek veikts trešajai personai vai ar trešās puses partnera (korespondenta) starpniecību) vai, piemēram, ja klients veic komerciālas darbības, izmantojot tiešsaistes platformu (ir reģistrēts lietotājs), kurā reģistrēto lietotāju maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz klientu informāciju, ja tiesību normas nosaka pārskaitījuma nepieciešamību vai kad klients ir sniedzis savu piekrišanu. Mēs cenšamies nodrošināt, lai visos šajos gadījumos tiktu veikti atbilstoši tehniski un organizatoriski pasākumi, kā norādīts Kopīgu datu pārziņu līgumā. 

Profilēšana

24. Paysera veiktā profilēšana ietver personas datu apstrādi ar automatizētajiem līdzekļiem likumdošanas izpratnē attiecībā uz riska pārvaldību, pastāvīgu un periodisku darījumu uzraudzību, lai novērstu krāpšanu; šāda profilēšana notiek, pamatojoties uz Paysera juridiskajiem pienākumiem.

25. Tiešā mārketinga un statistiskās analīzes mērķim profilēšanu var veikt, izmantojot Matomo, Google, Facebook un citus analītiskos rīkus.

Nepilngadīgu personu datu apstrāde

26. Nepilngadīga persona, kas nav sasniegusi 14 (četrpadsmit) gadu vecumu un vēlas izmantot Paysera maksājumu pakalpojumus, iesniedz sava pārstāvja (tēva/mātes vai likumiskā pārstāvja) rakstveida piekrišanu saistībā ar viņa personas datu apstrādi.

Sīkfailu politika 

27. Paysera šajā vietnē var izmantot sīkfailus. Sīkfaili ir mazi faili, kas tiek nosūtīti uz personas interneta pārlūkprogrammu un attiecīgi saglabāti ierīcē. Sīkfaili tiek pārsūtīti uz personālo datoru, apmeklējot vietni pirmo reizi. 

28. Parasti Paysera personas ierīcē izmanto tikai nepieciešamos sīkfailus, lai identificētu, uzlabotu vietnes funkcionalitāti un lietošanu, kā arī atvieglotu personas piekļuvi vietnei un tajā esošajai informācijai. Paysera var izmantot citas sīkdatnes, saņemot klienta piekrišanu. Zemāk pieejams īss dažādu sīkfailu apraksts:

Stingri nepieciešami sīkfaili. Šie sīkfaili ir nepieciešami, lai jūs varētu izmantot dažādas Paysera tīmekļa vietnes funkcijas. Tie ir būtiski, lai vietne darbotos, un tos nevar izslēgt. Tie tiek saglabāti jūsu datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā, kamēr jūs izmantojat vietni, un ir derīgi tikai ierobežotu laiku. Tie parasti tiek iestatīti, reaģējot uz pārlūkošanas laikā veiktajām darbībām, piemēram, mainot privātuma iestatījumus, piesakoties un aizpildot dažādas veidlapas.

Statistikas sīkfaili. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkopotu anonīmu informāciju un ziņotu par to, lai uzzinātu, kā mūsu apmeklētāji izmanto vietni. Reģistrēts IN numurs tiek izmantots, lai apkopotu statistikas datus par to, kā lietotāji pārvietojas vietnē.

Analītiskie sīkfaili. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzraudzītu vietnes lietotāju skaitu un datplūsmu. Analītiskie sīkfaili palīdz mums uzzināt, kuras vietnes tiek apmeklētas visvairāk un kā apmeklētāji tās izmanto, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti. Ja jūs nepiekrītat šo sīkfailu izmantošanai, mēs neiekļausim jūsu apmeklējumu mūsu statistikā.

Mārketinga sīkfaili. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai sniegtu atbilstošu informāciju par mūsu pakalpojumiem, pamatojoties uz jūsu pārlūkošanas paradumiem, lai uzlabotu satura izvēli un piedāvātu vairāk iespēju, izmantojot mūsu vietni. Turklāt šīs sīkdatnes var tikt izmantotas mūsu trešo pušu partneru vietnēs ziņošanas nolūkos. Tādā veidā mēs arī saņemtu informāciju par jūsu pārlūkošanas vēsturi no mūsu oficiālo partneru vietnēm, kurās ievietojam savas reklāmas. Ja jūs nepiekrītat šo sīkfailu izmantošanai, jūs redzēsiet tikai nepersonalizētu reklāmu.

29. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu pieņem sīkfailus, taču persona var mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai sīkfaili netiktu pieņemti. Jāatzīmē, ka atšķirībā no cita veida sīkfailiem nepieciešamo sīkfailu noraidīšana var ietekmēt vietnes funkcionalitāti un dažas funkcijas var nedarboties pareizi. Pirmoreiz apmeklējot Paysera vietni, redzēsiet uznirstošo ziņojumu ar konkrētu veidu sīkfailu sarakstu, kurus varat izvēlēties pieņemt vai noraidīt. Ja nolemjat pieņemt nepieciešamos un cita veida sīkfailus, varat mainīt savu izvēli un atsaukt savu piekrišanu, noklikšķinot uz "Sīkfailu iestatījumi" lapas apakšā.

Tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, dzēst un tiesības ierobežot datu apstrādi

30. Jums ir šādas tiesības:

30.1. TIESĪBAS PIEKĻŪT DATIEM: iegūt informāciju par to, vai Paysera apstrādā jūsu personas datus, un, ja tas tā ir, piekļūt Paysera apstrādātajiem personas datiem un saņemt informāciju par to, kādi personas dati un no kādiem avotiem tiek vākti, kādi ir apstrādes mērķi, saņēmēji, kuriem personas dati ir sniegti vai var tikt sniegti; saņemt no Paysera to personas datu kopijas, kas tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Saņemot jūsu rakstisku pieprasījumu, Paysera tiesību aktos noteiktajā termiņā rakstiski sniedz pieprasītos datus vai norāda atteikuma iemeslu. Reizi kalendārajā gadā datus var sniegt bez maksas, bet citos gadījumos atlīdzību var noteikt tādā līmenī, kas nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas. Plašāka informācija par tiesībām piekļūt datiem un to apstrādi pieejama šeit;

30.2. TIESĪBAS LABOT DATUS: ja Paysera apstrādātie jūsu dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, jūs varat rakstveidā vērsties pie Paysera ar lūgumu labot nepareizos vai neprecīzos datus vai pabeigt nepilnīgos personas datus, iesniedzot attiecīgo pieprasījumu;

30.3. TIESĪBAS TIKT AIZMIRSTAM: pieprasīt datu apstrādes pārtraukšanu (dzēst datus), ja datu subjekts atsauc apstrādes pamatā esošo piekrišanu vai personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti, vai personas dati ir nelikumīgi apstrādāti vai personas dati ir jāizdzēš, lai izpildītu juridiskas saistības. Rakstisku paziņojumu Paysera par iebildumiem pret personas datu apstrādi iesniedz personīgi, pa pastu vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ja jūsu iebildumam ir juridisks pamats, Paysera pēc pieprasījuma izskatīšanas pārtrauc visas jūsu personas datu apstrādes darbības, izņemot likumā paredzētos gadījumus. Jāatzīmē, ka tiesības pieprasīt tūlītēju jūsu personas datu dzēšanu var tikt ierobežotas, ņemot vērā Paysera kā maksājumu pakalpojumu sniedzēja pienākumu glabāt datus par klientu identifikāciju, maksājumu darījumiem, noslēgtajiem līgumiem utt. uz laiku, kas noteikts tiesību aktos; 

30.4. TIESĪBAS IEROBEŽOT DATU APSTRĀDI: pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi, ja datu subjekts apstrīd personas datus, uz laika posmu, kas ļauj pārzinim pārbaudīt personas datu precizitāti; ja apstrāde ir nelikumīga un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa ierobežot to lietošanu; ja pārzinim vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes mērķim, bet tie ir nepieciešami datu subjektam juridisko prasību izveidošanai, īstenošanai vai aizstāvībai. Pirms apstrādes ierobežojuma atcelšanas datu pārzinis informē datu subjektu, kurš ir saņēmis apstrādes ierobežojumu;

30.5. TIESĪBAS IEBILST: tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem;

30.6. TIESĪBAS IESNIEGT PRETENZIJU: vērsties uzraudzības iestādē ar prasību par savu personas datu apstrādi, ja uzskatāt, ka personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot jūsu tiesības un likumīgās intereses, kas noteiktas piemērojamajos tiesību aktos;

30.7. TIESĪBAS SAZINĀTIES ar datu pārzini un/vai datu aizsardzības speciālistu, lai īstenotu savas tiesības;

30.8. citas likumā noteiktās tiesības.

31. Jūs varat nosūtīt savu pieprasījumu piekļūt, labot vai iebilst pret datu apstrādi uz e-pastu [email protected]. Personai, kura iesniedz pieprasījumu, skaidri jānorāda savs pilns vārds un jāparaksta pieprasījums ar kvalificētu elektronisko parakstu.

Trešo pušu vietnes

32. Paysera nenes atbildību par klienta privātuma aizsardzību trešo pušu tīmekļa vietnēs, pat ja klients piekļūst šādām vietnēm, izmantojot šajā vietnē norādītās saites. Paysera iesaka iepazīties ar katras Paysera nepiederošās tīmekļa vietnes privātuma politiku.

Logotipu izmantošana

33. Klients, izmantojot Paysera pakalpojumus biznesa mērķu un profesionālo interešu labā, piekrīt, ka Paysera var izmantot tā vārdu un/vai logotipu tiešā mārketinga mērķiem (piemēram, norādot, ka klients izmanto Paysera sniegtos pakalpojumus).

Informācijas drošības nodrošināšana

34. Paysera mērķis ir nodrošināt visaugstāko drošības līmeni visai informācijai, kas iegūta no Klienta un publiskajiem datu failiem. Lai aizsargātu šo informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas, kopēšanas, nejaušas vai nelikumīgas dzēšanas, pārveidošanas vai izpaušanas, kā arī no jebkāda cita neatļautas apstrādes veida, Paysera izmanto atbilstošus juridiskus, administratīvus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus.

Nobeiguma noteikumi

35. Šo Privātuma politiku regulē Lietuvas Republikas likumi. Visi strīdi par Privātuma politikas noteikumiem tiek risināti sarunu ceļā, un, ja sarunu ceļā jautājums netiek atrisināts, strīds tiek nodots Lietuvas Republikas tiesām.

* – UAB „Creditinfo Lithuania“ (reģistrācijas numurs: 111689163, adrese: A. Goštauto st. 40, LT 01112 Viļņa, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tālrunis: (8 5) 2394131, pārvalda un sniedz jūsu informāciju trešajām pusēm (finanšu iestādēm, telekomunikāciju aģentūrām, apdrošināšanas, elektrības un komunālo pakalpojumu sniedzējiem, tirdzniecības uzņēmumiem u.c.) likumiskām interesēm un mērķiem: izvērtēt jūsu maksātspēju un pārvaldīt parādus. Kredītvēstures dati parasti tiek glabāti 10 gadus pēc saistību izpildes).

Izmantojot AS "Paysera Bank of Georgia" sniegtos pakalpojumus, personas dati, kas savākti ar AS "Paysera Bank of Georgia" starpniecību tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Līguma vēsture

Privātuma politika (derīga līdz 28.09.2021)

Privātuma politika (derīga līdz 20.07.2020)

Privātuma politika (derīga līdz17.04.2020)

Privātuma politika (derīga līdz 16.09.2019)