Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Atjaunots: 29.10.2018.

Kopīgu datu pārziņu līgums

Kas ir kopīgi datu pārziņi?

Kopīgu datu pārziņu līgums ir noslēgts starp Paysera Ltd (turpmāk — „Franšīzes devējs”), tā izplatītājiem, franšīzes ņēmējiem un citiem Paysera tīkla dalībniekiem (turpmāk — „Otras puses”). Otru pušu pilnu sarakstu meklējiet šeit. Ar šo līgumu Franšīzes devējs un Otras puses vienojas kopā apstrādāt Personas datus, ko datu subjekti sniedz Franšīzes devējam un (vai) Otrām pusēm, pieprasot un izmantojot Paysera pakalpojumus (turpmāk — „Personas dati”).

Kāds ir šīs vienošanās nolūks?

Šī vienošanās ir noslēgta, lai nodrošinātu atbilstību datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk — VDAR). Franšīzes devējs nodrošina Paysera sistēmas izmantošanu un tās pakalpojumus tādus „kādi tie ir” Otrām pusēm, kas kopā ar Franšīzes devēju izmanto Paysera sistēmu ar piekļuvi tur glabātajiem datiem. Personas dati Franšīzes devējam un Otrām pusēm ir pieejami regulāri, lai varētu pienācīgi nodrošināt Paysera pakalpojumus un pildīt pušu saistības, kas noteiktas savstarpējos līgumos par Paysera sistēmas izmantošanu un Paysera pakalpojumu sniegšanu. Tāpēc Franšīzes devējs un Otras puses ir vienojušās, ka viņi ir kopīgi pārziņi, kā tas noteikts VDAR 26. pantā, jo Franšīzes devējs un Otras puses kopīgi nosaka Personas datu apstrādes mērķus un veidus.

Kāpēc kopīgie datu pārziņi apstrādā Personas datus?

Datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu efektīvu Paysera pakalpojumu sniegšanu, piemēram, tiek sniegti šādi pakalpojumi:

 • reģistrācija Paysera sistēmā, maksājumu konta atvēršana;
 • principa „Pazīsti savu klientu” ievērošana un klientu uzticamības pārbaude;
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un (vai) terorisma finansēšanas novēršana;
 • maksājumu pakalpojumu sniegšana;
 • informācijas izplatīšana Paysera klientiem;
 • maksājumu karšu izplatīšana un pārvaldība;
 • reģistrācija Paysera biļetes sistēmā, klientu identifikācija, statistiskās informācijas vākšana un pārvaldība;
 • biļešu iepirkuma procesa pārvaldība
 • konfidenciālu datu drošības, informācijas integritātes, aktīvu pieejamības nodrošināšana un aizsardzība pret pārkāpumiem, datu zādzībām un ļaunatūrām, kas var negatīvi ietekmēt uzņēmuma aktīvus;
 • īsziņu nosūtīšana internetā un statistiskās informācijas pārvaldība;
 • mobilā tālruņa numura saistīšana ar IBAN kontu un maksājumu pakalpojumu nodrošināšana;
 • Paysera klientu atbalsta kvalitātes nodrošināšana;
 • tiešais mārketings;
 • statistiskās informācijas vākšana un pārvaldība;
 • maksājumu karšu saistīšana ar Paysera mobilajām lietotnēm;
 • kredītreitinga novērtējums, kredītriska pārvaldība un automatizēta lēmumu pieņemšana.

Personas datu apstrādi kopīgi veic Otras puses un (vai) Franšīzes devējs nolūkiem, kas ir tieši saistīti ar šo nolūku.

 

Kādas tiesības ir datu subjektiem saskaņā ar šo vienošanos?

Tā kā datu subjektiem ir virkne tiesību saskaņā ar VDAR un attiecīgajiem nacionālajiem tiesību aktiem, Franšīzes devējs un Otras puses vienojas par šādām procedūrām, lai ļautu datu subjektiem izmantot šīs tiesības.
1. Franšīzes devējs izveido datu subjektam Paysera sistēmā glabāto datu kopiju, kā tas noteikts VDAR 15. pantā (piekļuves tiesības Personas datiem).
2. Datu subjekts var pieprasīt izlabot kopīgā pārziņa rīcībā esošus neprecīzus Personas datus saskaņā ar VDAR 16. pantu (tiesības labot datu subjekta sniegtos Personas datus). Datus labo Franšīzes devējs.
3. Datu subjekts var pieprasīt dzēst kopīgā pārziņa rīcībā esošus Personas datus saskaņā ar VDAR 17. pantu (tiesības uz Personas datu dzēšanu). Franšīzes devējs dzēš datus (izņemot datus, kas jāsaglabā saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas piemērojami Otrām pusēm) un informē par to Otras puses.
4. Franšīzes devējs administrē pieprasījumus ierobežot apstrādi saskaņā ar VDAR 18. pantu (tiesības ierobežot apstrādi) un, ja apstrāde tiek ierobežota, informē par to Otras puses. Ja šis pieprasījums attiecas uz kopīgu pārziņu vienošanos un tajā noteiktajām darbībām, ko veic vienīgi Otras puses, vai datiem, ko pārvalda vienīgi Otras puses, šo pieprasījumu nosūta tieši Otrām pusēm.
5. Franšīzes devējs administrē visus pieprasījumus par datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. pantu (tiesības uz datu pārnesamību). Ja šis pieprasījums attiecas uz darbībām, ko veic vienīgi Otras puses, vai datiem, ko pārvalda vienīgi Otras puses, šo pieprasījumu nosūta tieši Otrām pusēm.
Saskaņā ar šo vienošanos Franšīzes devējs darbojas par kontaktpersonu starp kopīgiem pārziņiem un datu subjektiem, tomēr datu subjekts var īstenot savas tiesības saistībā ar katru pārzini, kā tas noteikts VDAR 26. panta 3. punktā.
Franšīzes devējs un Otras puses sniedz datu subjektam informāciju, kas noteikta VDAR 13. un 14. pantā, ar paziņojumu savās attiecīgajās tīmekļa vietnēs.

Cik ilgi kopīgie datu pārziņi glabā jūsu Personas datus?

Bijušo Paysera pakalpojumu lietotāju Personas datus Otras puses dzēš vai anonimizē:
1. laikposmā, kas noteikts ES vai valsts tiesību aktos, kuri piemērojami Otrām pusēm, vai (un)
2. laikposmā, kas noteikts līgumos ar datu subjektiem, vai (un)
3. laikposmā, kas noteikts Pušu iekšējos noteikumos attiecībā uz datu apstrādi.

Saskaņā ar kuras valsts tiesību aktiem notiek kopīga datu kontrole?

Šo vienošanos reglamentē Apvienotās Karalistes tiesību akti, un tā ir piekritīga Apvienotās Karalistes tiesu izņēmuma jurisdikcijai.

Lūdzam ņemt vērā, ka šo vienošanos var grozīt vai papildināt bez iepriekšēja paziņojuma datu subjektiem. Tāpēc mēs stingri iesakām regulāri apmeklēt šo lapu, lai sekotu jebkādām iespējamām izmaiņām.

Saskaņā ar VDAR 13. pantu nepieciešamā informācija

(A) Jūsu sniegto datu kopīgais pārzinis ir Paysera Ltd un jebkura Otra puse, kas noslēgusi kopīgu pārziņu vienošanos.
(B) Franšīzes devējs ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu (DPO). Ar viņu var sazināties tieši, izmantojot e-pasta adresi: [email protected] un (vai) pa pastu: 43 Gunnersbury Court Bollo Lane, London, United Kingdom, W3 8JN.
(C) Jūsu dati tiek apstrādāti, lai uzturētu un apkalpotu Paysera sistēmu un nodrošinātu efektīvu Paysera pakalpojumu sniegšanu. Papildu informāciju meklējiet Paysera privātuma politikā. Ja jūs noslēdzat līgumu ar Otru pusi, Franšīzes devējs apstrādā jūsu datus, sniedzot pakalpojumus Otrai pusei. Jūsu dati ir pieejami Otrai pusei, kas sniedz jums Paysera pakalpojumus. Jūsu informācija ir pieejama arī visām Otrām pusēm, lai tās varētu sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Paysera sistēmas ietvaros. Apstrādes juridiskais pamats ir jūsu pakalpojumu līgums ar Otru pusi.
(D) Jūsu datu apstrāde notiek Franšīzes devēja un jebkuras Otras puses, ar kuru jūs noslēdzat pakalpojumu līgumu, birojos.
(E) Franšīzes devējs var nosūtīt jūsu Personas datus citām organizācijām Paysera tīklā. Dati parasti jānosūta, lai nodrošinātu jums Paysera pakalpojumus. Šīs nosūtīšanas precīzs raksturs un nolūks ir norādīts Franšīzes devēja tīmekļa vietnē.
(F) Jūsu datus var nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, ja Apvienotās Karalistes Informācijas lietu komisāra birojs ir pieņēmis lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību. VDAR 46., 47. panta vai 49. panta 1. punkta otrajā apakšpunktā minētās nosūtīšanas gadījumā atbilstīgās vai piemērotās garantijas, kas tiks nodrošinātas, norāda Franšīzes devēja tīmekļa vietnē.

Saskaņā ar VDAR 14. pantu šāda informācija ir nepieciešama par visām organizācijām, no kurām Franšīzes devējs un Otra puse ir ieguvušas Personas datus, ja tie nav iegūti tieši no datu subjekta.

DATU VĀKŠANAS NOLŪKS: Klienta identifikācija, maksājumu pakalpojumu sniegšana (konta atvēršana, līdzekļu pārskaitīšana, maksājumu iekasēšana, kredītreitinga novērtējums, kredītriska pārvaldība un citi) vai citu maksājumu pakalpojuma sniedzēja juridisko saistību izpilde. Šim nolūkam var tikt apstrādāti šādi Personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati un dokumenta kopija, fotogrāfija, tiešās video pārraides ieraksts, pilsonība, e-pasta adrese, tālruņa numurs, maksājumu konta numurs, IP adrese, tagadējā darbība, sabiedriskās funkcijas un citi dati, ko pieprasa noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas tiesību akti.
Datu sniedzēji: kredītiestādes un citas finanšu iestādes un to filiāles, oficiālie reģistri un datubāzes personu apliecinošo dokumentu datu pārbaudei (nederīgo dokumentu datubāzes un citas starptautiskas datubāzes), pilnvaru pārbaudes reģistri (notariāli apstiprinātu pilnvaru reģistri un citas datubāzes), rīcībnespējīgo un cilvēku ar invaliditāti reģistri, Iedzīvotāju reģistri, uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētās parādsaistību lietas, uzņēmumi, kas uztur starptautisko sankciju reģistrus, un citas personas. Pilnu subjektu sarakstu publicē kopā ar Franšīzes devēja un Otru pušu privātuma politiku.

DATU VĀKŠANAS NOLŪKS: Parādu pārvaldība
Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi Personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenti dati, e-pasta adrese, tālruņa numurs, maksājumu konta numurs, IP adrese, maksājumu konta izraksti.
Datu sniedzēji: kredītiestādes, finanšu, maksājumu un (vai) elektroniskās naudas iestādes, iedzīvotāju reģistri, uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētās parādsaistību lietas, un citas personas. Pilnu subjektu sarakstu publicē kopā ar Franšīzes devēja un Otru pušu privātuma politiku.