Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Informācija atjaunināta: 15.10.2019.

Maksājumu pieņemšana internetā ar norēķinu kartēm

Lietotie termini

Vispārīgais līgums – Vispārīgais maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums, kura noteikumi tiek piemēroti Tirgotājam.

Noguldījums – naudas līdzekļi, kas rezervēti Tirgotāja Paysera kontā no strīdiem izrietošu maksātāju prasību pret Tirgotāju nodrošinājumam.

Interneta veikals – Tirgotāja Anketā norādītā interneta vietne, kurā Tirgotājs piedāvā savas preces un pakalpojumus.

Atmaksa – naudas līdzekļu atmaksas prasība pret Tirgotāju, apstrīdot Darījumu atbilstoši ICCO noteikumiem.

Anketa – anketa, kurā Tirgotājs sniedz detalizētu informāciju par sevi, savu Interneta veikalu, precēm un pakalpojumiem un pieņemamajiem Karšu veidiem. Anketa ir neatņemama šī Pielikuma daļa.

Karte – Visa/Visa Electron, MasterCard vai Maestro maksājumu karte, kas tiek izmantota Transakciju veikšanai.

Kartes lietotājs – juridiska vai fiziska persona, kura par precēm un/vai pakalpojumiem Tirgotāja Interneta veikalā maksā ar Karti.

Tirgotājs – Paysera sistēmas Klients, Eiropas Savienības dalībvalsts uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kas ar Paysera noslēgusi Vispārīgo līgumu un vienlaikus, pārdodot preces un pakalpojumus, izmanto vienu vai vairākus Sistēmā norādītos un Paysera sniegtos maksājumu pieņemšanas pakalpojumus, un tās mērķis ir izmantot Maksājumu pieņemšanas internetā ar norēķinu kartēm pakalpojumu.
(*Paskaidrojums: gadījumos, kad Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma noteikumi tiek piemēroti visiem Klientiem – gan Tirgotājiem, gan citiem Klientiem – tiek lietots termins „Klients“, bet, kad Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma noteikumi tiek piemēroti tikai Tirgotājiem, tiek lietots termins „Tirgotājs“).

PCI DSS – maksājumu karšu nozares datu drošības standarti.

Pircējs – maksātājs un/vai Tirgotāja, kurš maksājumu pieņemšanai izmanto Sistēmu, pārdoto preču un (vai) sniegto pakalpojumu gala saņēmējs.

Projekts – Tirgotāja sniegto pakalpojumu un/vai preču detalizēts apraksts, kas izveidots Sistēmā ar mērķi no Pircējiem pieņemt maksājumus par Tirgotāja sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm, izmantojot Sistēmā norādītos maksājumu veidus.

Partnerbanka – banka, kas sniedz Karšu pieņemšanas un administrēšanas pakalpojumu un ar kuru Paysera sadarbojas, sniedzot Tirgotājam iespēju pieņemt no Pircējiem maksājumus ar kartēm – Wirecard Bank AG, adrese: Einsteinring 35, 85609 Ašheima, Vācija, www.wirecardbank.com, service@wirecardbank.com vai AS Latvijas pasta banka, reģ. Nr. LV50103189561, adrese: Brīvības iela 54, Rīga, Latvija, LV-1011, www.lpb.lv, info@lpb.lv.

Atkārtotu maksājumu pakalpojums – pakalpojums, kas ļauj Tirgotājam nodrošināt Pircējam iespēju pieteikties automātiskiem norēķiniem un iespēju automātiski un/vai regulāri ieturēt naudas līdzekļus no Pircēja maksājumu kartes.

Pirkumu atcelšanas noteikumi – Tirgotāja apstiprināti un publiski pieejami noteikumi, kas regulē preču un/vai pakalpojumu pirkumu atcelšanu Tirgotāja Interneta veikalā.

NoteikumiVisa Europe darbības noteikumi un/vai MasterCard nolikumi un noteikumi to pašreizējā versijā.

Interfeiss – saskarne (programmatūra) starp Paysera un Tirgotāju, kas reālā laika režīmā nodrošina Karšu Transakciju autorizācijas paziņojumu saņemšanu un administrēšanu.

Transakcija – finanšu darbība, ar kuras palīdzību tiek veikta preču vai pakalpojumu pirkšana Interneta veikalā, izmantojot Karti.

Transakcijas dati – informācija par Transakciju un informācija par Transakcijā izmantoto Karti un Kartes lietotāja identifikāciju.

ICCO – (angl. International Visa and/or MasterCard credit card organisations) Starptautiskās Visa un/vai MasterCard maksājumu karšu organizācijas.

Vispārīgie noteikumi

1. Maksājumu pieņemšanas internetā ar norēķinu kartēm pakalpojums nodrošina Tirgotājam iespēju pieņemt no Pircējiem maksājumus, izmantojot Sistēmā norādītās Kartes.

2. Izmantojot šo pakalpojumu, Tirgotājam tiek piemēroti visi Vispārīgā līguma noteikumi, Pielikuma „Maksājumu pieņemšana internetā“ noteikumi, šajā Pielikumā noteiktie papildu noteikumi un ICCO noteikumi. Tirgotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar noteikumiem un apņemas tos ievērot. Tirgotājam tiek piemēroti arī ICCO noteikumi. Gadījumā, ja rodas pretrunas starp Līgumu, tā Pielikumiem un ICCO noteikumiem, ICCO noteikumi jāuzskata par noteicošajiem. Šajā Pielikumā norādītie termini tiek izmantoti Vispārīgajā līgumā norādītajā nozīmē.

3. Šā pakalpojuma izmantošanai Tirgotājam jāiesniedz Paysera:

3.1. Projekts; informācija jāaizpilda Sistēmā;

3.2. aizpildīta Anketa; Paysera nodrošina anketas saņemšanu;

3.3. citi dokumenti, ko pieprasa Paysera.

Pakalpojums tiks nodrošināts tikai pēc visu prasīto dokumentu un informācijas iesniegšanas un pēc Paysera (vai Partnerbankas) apstiprinājuma saņemšanas.

4. Paysera ir tiesības atteikt Tirgotājam Projekta apstiprināšanu un nesniegt pakalpojumu bez jebkādu paskaidrojumu sniegšanas.

5. Lai sāktu izmantot Pakalpojumu, Tirgotājam jāveic tehniskā integrācija saskaņā ar Paysera sniegtajiem integrācijas norādījumiem.

6. Šis Pielikums nosaka un precizē nosacījumus maksājumu pieņemšanai internetā un Pušu atbildību gadījumos, kad Maksātājs veic maksājumu Tirgotājam internetā, izmantojot Karti.

7. Šis Pielikums ir sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas regulē maksājumu pakalpojumu sniegšanu un maksājumus ar norēķinu kartēm, ICCO noteikumiem, kā arī Paysera Partnerbanku izdotajiem karšu lietošanas noteikumiem.

8. Šis Pielikums ir Vispārīgā līguma neatņemama sastāvdaļa, tādēļ tie lasāmi un interpretējami kopā saskaņā ar šo līgumisko dokumentu vispārīgo kontekstu.

9. Pielikums tiek piemērots tikai Eiropas Savienības dalībvalsts uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskām personām, kuras ar Paysera ir noslēgušas Vispārīgo līgumu.

Tirgotāja tiesības un pienākumi

10. Tirgotājs apņemas:

10.1. pieņemt no Kartes lietotāja Kartes kā maksāšanas līdzekļus par Tirgotāja internetā veikalā piedāvātajām precēm un pakalpojumiem;

10.2. maksāt par pakalpojumu komisijas maksas, kas norādītas šeit;

10.3. ja Kartes lietotājs atsakās no iegādātās preces un/vai pakalpojuma vai ja Tirgotājs preces un/vai pakalpojumus nav pareizi piegādājis, Tirgotājs, saņemot attiecīgu informāciju, apņemas daļēji vai pilnībā atgriezt Kartes lietotājam Transakcijas summu saskaņā ar Tirgotāja apstiprinātajiem un publiski pieejamajiem Pirkumu atcelšanas noteikumiem;

10.4. saņemot no Paysera ziņu par Atmaksu, Tirgotājs apņemas 3 kalendāro dienu laikā informēt Paysera par savu lēmumu: vai nu veikt atmaksu, vai apstrīdēt to, nodrošinot Paysera ar Transakciju apliecinošiem dokumentiem. Ja Tirgotājs nepiekrīt Pircēja sūdzībai un atmaksas pieprasījumam un apstrīd to, Tirgotājam jāsedz visas izmaksas, kas radušās strīda rezultātā, ieskaitot komisijas maksu par sūdzības un apelācijas izskatīšanu, kā arī iespējamās tiesvedības izmaksas;

10.5. pieņemot Kartes Interneta veikalā, izmantot tikai Paysera norādīto Interfeisu;

10.6. nodrošināt, ka Tirgotāja darbinieki vai pārstāvji ir atbildīgi par šī Pielikuma, ICCO noteikumu un to grozījumu izpildi;

10.7. sadarboties un sniegt Paysera nepieciešamo palīdzību, ja radies strīds par Kartes lietotāja Transakciju Interneta veikalā;

10.8. informēt Paysera par jebkurām krāpnieciskām vai neatļautām darbībām, kas saistītas ar Kartēm un šajā Pielikumā noteikto saistību izpildi;

10.9. pieņemt visas derīgās un atbilstoši identificētās Kartes kā līdzekļus bezskaidras naudas maksājumiem par precēm un/vai pakalpojumiem, Transakcijas laikā norādot preču un/vai pakalpojumu cenu;

10.10. nodrošināt sava Interneta veikala atbilstību ICCO noteikumiem un citām prasībām;

10.11. nosūtīt Paysera pieprasīto Transakciju apstiprinošo dokumentu kopijas ne vēlāk kā 3 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma brīža (pa faksu, e-pastu, kā ierakstītu vēstuli vai citā veidā, ja tā var apstiprināt piegādi). Ja Tirgotājs nevar nosūtīt pieprasītos dokumentus iepriekš norādītajā termiņā, viņam par to jāinformē rakstiski un jānorāda informācijas sniegšanas datums un iemesls, kāpēc informāciju nav iespējams nosūtīt norādītajā termiņā vai nav iespējams nosūtīt vispār. Ja Paysera pārstāvis ierodas Tirgotāja telpās, viņam ir tiesības saņemt Transakciju apstiprinoša dokumenta kopiju;

10.12. nodrošināt atbilstību Paysera Vispārīgajam līgumam un tā Pielikumiem, Partnerbankas norādījumiem (ja tādi sniegti līgumsaistību laikā) un ICCO noteikumiem. Atbildība attiecas arī uz tiem noteikumiem, rīkojumiem un Karšu pieņemšanas prasībām, kas pieņemti pēc šī Pielikuma parakstīšanas;

10.13. garantēt, ka viņu darbība ir likumīga un paliks likumīga Pielikuma derīguma termiņa laikā, kā arī atbildīs un pildīs Tirgotāja atrašanās vietā spēkā esošos tiesību aktus un ICCO noteikumus;

10.14. pēc Paysera pieprasījuma novērst šī Pielikuma vai ICCO noteikumu pārkāpumus. Tirgotājs apņemas novērst šādu pārkāpumu 3 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas;

10.15. Tirgotājs maksājumu pieņemšanas internetā pakalpojumu var izmantot tikai savā interneta veikalā un tikai adresēs (URL), kas ir norādītas Tirgotāja iesniegtajā anketā un šajā projektā un ir Paysera apstiprinātas. Ja apstiprinātajā projektā un/vai anketā norādītajā informācijā ir kādi grozījumi, Tirgotājam par to nekavējoties jāinformē Paysera, un projekta un/vai anketas grozījumi tiek apstiprināti tādā pašā kārtībā, kā projekts un/vai anketa;

10.16. saņemot pieprasījumu no Paysera, nekavējoties veikt izmaiņas Tirgotāja vietnēs un citus nepieciešamos un atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu Tirgotāja atbilstību ICCO noteikumiem par preču zīmju izmantošanu;

10.17. iesniegt visus Paysera prasītos dokumentus un informāciju (ja Tirgotājs nepilda prasības, Paysera ir tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu). 

10.18. pastāvīgi nekavējoties sniegt Paysera katra biroja aktuālo adresi, visus Tirgotāja izmantotos nosaukumus (“doing business as” (DBA)) un pilnīgu pārdoto preču un sniegto pakalpojumu aprakstu;

10.19. skaidri un nepārprotami informēt Karšu lietotājus par noteiktu Maksājumu karšu pieņemšanu vai nepieņemšanu, jo īpaši skaidri redzamā veidā un saskaņā ar Partnerbankas prasībām savā mājaslapā parādot logotipus, kas attiecas uz Maksājumu karšu pieņemšanu;

10.20. visās saskarsmes vietās skaidri un nepārprotami informēt Kartes lietotāju par Tirgotāja identitāti, lai Kartes lietotājs varētu viegli atšķirt Tirgotāju no jebkuras citas puses (piemēram, Tirgotāja produktu vai pakalpojumu piegādātāja);

10.21. nodrošināt šīs prasības Tirgotāja mājaslapā:

10.21.1. labi pamanāmā veidā parādīt un identificēt Tirgotāja vārdu un visu citu vietnē attēloto informāciju;

10.21.2. Tirgotājam jāpārliecinās, ka Kartes lietotājs saprot, ka Tirgotājs ir atbildīgs par Transakciju, ieskaitot tādu produktu (fizisku vai digitālu) piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, uz kuriem attiecas Transakcija, kā arī par klientu apkalpošanu un strīdu izšķiršanu saskaņā ar Transakcijas noteikumiem.

10.22. bez liekas kavēšanās un pēc Paysera pieprasījuma sniegt Paysera visu informāciju un dokumentāciju, ko Paysera uzskata par būtisku šī Pielikuma izpildei. Tirgotājam rakstiski bez pieprasījuma un liekas kavēšanās jāpaziņo Paysera par visām izmaiņām sniegtajā informācijā (īpaši par izmaiņām korporatīvajā mērķī, produktu veidā, uzņēmuma pārdošanu vai nomu vai par jebkurām citām īpašnieka maiņām, izmaiņām uzņēmuma juridiskajā formā vai nosaukumā; izmaiņām Tirgotāja finansiālajā situācijā, kas varētu apdraudēt pareizu saistību izpildi, kas izriet no šī Pielikuma). Tirgotājam ir pienākums pēc Paysera pieprasījuma iesniegt dokumentus, kas nav angļu valodā, kopā ar apstiprinātu tulkojumu angļu valodā. Tirgotājs garantē, ka visa sniegtā informācija ir pareiza;

10.23. ievērot likumus, kas piemērojami Komersantam un tā uzņēmējdarbībai, jo īpaši patērētāju aizsardzības likumus un noteikumus. Īpaši komersantam jāsniedz šāda informācija par precēm un pakalpojumiem, ko piedāvā savās vietnēs un par kurām iespējams norēķināties ar kartēm, ar skaidri sniegtu informāciju, kas ir viegli un savlaicīgi pieejama, kā arī saskaņā ar likumu:

10.23.1. galvenā biroja pilns nosaukums un adrese, komercreģistrs, kurā uzņēmums reģistrēts, reģistrācijas numurs un visa cita informācija, kas jāsniedz uz biznesa vēstulēm saskaņā ar attiecīgi piemērojamiem tiesību aktiem;

10.23.2. vispārīgi noteikumi, noteikumi par atcelšanas un/vai atmaksas tiesībām un, ja nepieciešams, informācija pirms līguma noslēgšanas;

10.23.3. Kartes lietotāja maksājamā atlīdzība, ieskaitot piegādi, iepakošanu un nodokļus (Transakcijas valūtā saskaņā ar vienošanos ar Banku);

10.23.4. valstis, uz kurām Tirgotājs veic piegādi, un piemērojamie piegādes nosacījumi;

10.23.5. valūta, kurā norēķināsies par Tirgotāja precēm un pakalpojumiem;

10.23.6. Tirgotāja klientu apkalpošanas vietas pilnīgas adrese, ieskaitot visus esošos saziņas līdzekļus;

10.23.7. datu aizsardzības noteikumi, jo īpaši datu aizsardzības principi, kurus Tirgotājs piemēro klientu datu izmantošanai un maksājumu datu apstrādei;

10.23.8. pieejamās drošības procedūras (piemēram, autentifikācijas procedūras, ko izmanto maksājumiem ar kartēm);

10.23.9. pilns Tirgotāja piedāvāto preču un pakalpojumu apraksts;

10.23.10. rēķina sastādīšanas un līguma izpildes laiks;

10.23.11. Kartes debetēšanas laika noteikšana.

11. Tirgotājam nav tiesības:

11.1. ieturēt papildu maksu par maksājumiem ar karti (izņemot gadījumus, kad tas ir izklāstīts tiesību aktos un saskaņots ar Paysera un Partnerbanku saskaņā ar ICCO noteikumiem). Ja papildu maksa ir noteikta tiesību aktos, tā ir jāiekļauj Darījuma summā un to nevar ieturēt atsevišķi;

11.2. noteikt minimālo Transakcijas summu;

11.3. pieņemt karti kā samaksu ar mērķi segt vai refinansēt citas preces vai pakalpojumus vai citas saistības, kas nav norādītas šajā Pielikumā vai anketā;

11.4. izsniegt skaidru naudu par Transakciju vai pēc tās atcelšanas;

11.5 izsniegt vekseli, čeku vai jebkuru citu maksājuma dokumentu turpmākiem maksājumiem;

11.6. sadalīt Transakciju atsevišķās daļās;

11.7. uzglabāt un atklāt trešajām personām Kartes lietotāja datus, Kartes numuru, Kartes derīguma termiņu, CVC/CVV un jebkuru citu informāciju, kas saistīta ar Kartes vai Kartes lietotāja pieņemšanu. Šai Tirgotāja atbildībai ir neierobežots termiņš;

11.8. pieņemt Karti kā maksāšanas līdzekli komercdarbībai, ko veic trešā puse;

11.9. Transakcijas rezultātā emitēt elektronisko naudu;

11.10. izmantot Kartes datus citiem nolūkiem, nevis Transakcijas apstrādei pirms tās, pēc tās un tās laikā;

11.11. iesniegt izpildei krāpniecisku vai Kartes lietotāja neatļautu Transakciju, kad Tirgotājs par to zina vai, domājams, zina; arī Transakciju, kas tiek veikta ar krāpniecisku mērķi pēc vienošanās ar Tirgotāju. Tirgotājs ir atbildīgs par savu darbinieku, aģentu, starpnieku un pārstāvju rīcību, izpildot šī Pielikuma nosacījumus;

11.12. atklāt jebkuru informāciju, kas kļuvusi zināma, izpildot šajā pielikumā noteiktās saistības trešajām personām;

11.13. iesniegt karšu darījumus, ko Partnerbanka iepriekš noraidījusi. Partnerbankas noraidītie karšu darījumi tiek apstrādāti tikai saskaņā ar ICCO noteikumiem;

11.14. piedāvāt kartes lietotājam iespēju ar vienu transakciju vienlaikus pierakstīties dažādiem pakalpojumiem un/vai biedrībām, ko sniedz Tirgotājs vai trešo pušu uzņēmumi (“Cross-Selling”);

11.15 pieprasīt samaksu par nelikumīgām vai amorālām precēm vai pakalpojumiem;

11.16. pieņemt Maksājumu karti, kuru fiziski uzrāda Kartes lietotājs;

11.17. pieprasīt Kartes lietotājam atteikties no tiesībām apstrīdēt Transakciju;

11.18. atļaut šaubīgus darījumus, jo īpaši, ja:

11.18.1. pēc Kartes lietotāja pieprasījuma visa maksājuma darījuma summa tiktu sadalīta pa vairākām Kartēm;

11.18.2. Kartes lietotājs pirms maksājuma paziņo par iespējamām problēmām ar Kartes pieņemšanu; vai

11.18.3. vairāk nekā viena transakcija ir jāizpilda dažādos laikos ar to pašu karti divu (2) kalendāro dienu laikā pēc kārtas.

12. Tirgotājs apstiprina un piekrīt, ka:

12.1. ICCO ir vienīgā un ekskluzīvā karšu preču zīmju īpašniece. Tirgotājs mārketinga nolūkos var izmantot ICCO vai Partnerbankas logotipus un preču zīmes tikai ar Partnerbankas iepriekšēju rakstisku piekrišanu, ja vien nav atļauts to darīt citādi;

12.2. ICCO var jebkurā laikā, nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma un jebkādu iemeslu dēļ aizliegt Tirgotājam izmantot karšu preču zīmes un/vai pieprasīt izbeigt šo Pielikumu ar Tirgotāju (šādas tiesības ir arī Partnerbankai);

12.3. ICCO var jebkurā laikā panākt jebkuru ICCO noteikumu ieviešanu un aizliegt Tirgotājam veikt jebkādas darbības, kas rada vai var radīt kaitējumu ICCO, ieskaitot kaitējumu biznesa reputācijai un kaitējumu, kas var negatīvi ietekmēt apmaiņas sistēmas integritāti un radīt draudus ICCO konfidenciālai informācijai;

12.4. Tirgotājs ievēros visus piemērojamos ICCO noteikumus, ņemot vērā attiecīgos noteikumu grozījumus un papildinājumus;

12.5. Tirgotājs neapstrīdēs īpašumtiesības uz karšu preču zīmēm;

12.6. Tirgotājs neveiks nekādas darbības, kas var traucēt vai kavēt ICCO īstenot tās tiesības.

13. Izņēmuma gadījumos (piemēram, ja komersants sasniedz 1'000'000 eiro gada darījumu apmēru vienam kartes zīmolam (Visa vai Mastercard) saskaņā ar Partnerbankas vai ICCO prasību, lai turpinātu sniegt pakalpojumus, iespējams, Tirgotājam tiks pieprasīts parakstīt tiešo līgumu ar Partnerbanku un izbeigt vai grozīt šo Pielikumu saskaņā ar Partnerbankas vai ICCO prasībām.

Paysera tiesības un pienākumi

14. Izmantojot interfeisu, Paysera pārsūta Partnerbankai informāciju par Tirgotāja sniegto Transakciju un Partnerbankas atbildi par Transakciju Tirgotājam.

15. Paysera ir tiesības pieprasīt informāciju par Atmaksām un citu informāciju par Tirgotāju, kuru pieprasa Partnerbanka vai ICCO.

16. Paysera informē Tirgotāju, ka gan Paysera, gan Partnerbankai ir tiesības:

16.1. aizturēt Darījuma līdzekļus uz laiku līdz 5 darba dienām, ja saskaņā ar ICCO prasībām vai ieteikumiem Darījums ir jāpārbauda;

16.2. aizturēt Darījuma līdzekļus uz laiku līdz 180 dienām, ja saskaņā ar ICCO noteikumiem ir iesniegts Atmaksas pieprasījums vai ir pamats uzskatīt, ka šāds pieprasījums tiks iesniegts;

16.3. aizturēt Transakcijas naudas līdzekļus un citu Transakciju autorizāciju, ja ir aizdomas par naudas atmazgāšanu vai citiem aizdomīgiem darījumiem.

17. Paysera ir tiesības:

17.1. atskaitīt Darījumu summas no Tirgotāja Paysera konta sakarā ar Atmaksas pieprasījumiem atbilstoši ICCO noteikumiem;

17.2. aizturēt naudas summu atbilstoši jebkuram finanšu pieprasījumam, ko Tirgotājam iesniedz Paysera vai Partnerbanka;

17.3. pārbaudīt, vai Tirgotāja veiktās darbības atbilst šī Pielikuma nosacījumiem;

17.4. Paysera ir tiesības pieprasīt, un Tirgotājs ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā pēc prasības saņemšanas nodrošina Paysera savas iekšējās procedūras, kas saistītas ar interfeisa savienošanu un administrēšanu un maksājumu atcelšanu;

17.5. aizturēt Tirgotāja Paysera kontā jebkuru izdevumu summas, ieskaitot Partnerbankas vai ICCO soda naudas, juridiskos izdevumus un Darījumu summas, par kurām ir strīds, kas Paysera radušās Tirgotāja darbības un Darījumu rezultātā interneta veikalā.

18. Paysera apņemas nodrošināt, ka Paysera izpildīs visas PCI DSS prasības, kas piemērotas Paysera, ciktāl tas ir saistīts ar maksājumu karšu datu glabāšanu, apstrādi un pārsūtīšanu, kā arī ar maksājumu karšu datu drošības un glabāšanas vidi.

Maksājumi un atbildība

19. Paysera apņemas ieskaitīt pircēju veikto Transakciju summas, izņemot komisijas maksas, Tirgotāja norādītajā Paysera kontā. Piemērotās komisijas maksas norādītas šeit.

20. Paysera ir tiesības aizturēt depozītu Tirgotāja Paysera kontā līdz 180 dienām (ja netiek iesniegtas prasības par naudas atmaksu). Standarta depozīta lielums kā maksājuma rezervācija un tā aizturēšanas termiņi norādīti šeit. Paysera katram Tirgotājam var individuāli iestatīt citus depozīta lielumus un tā aizturēšanas limitus.

21. Paysera ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma no jebkura Tirgotāja Paysera konta atskaitīt šādas summas:

21.1. Transakcijas summu, ja Paysera no Partnerbankas ir saņēmusi informāciju par Atmaksu vai naudas atgriešanu, kas veikta saskaņā ar ICCO noteikumiem;

21.2. visas soda naudas vai citas maksas, ko Paysera sistēmai piemērojumi Partnerbanka un/vai ICCO par to, ka Tirgotājs nav savlaicīgi iesniedzis Darījumu apstiprinošu informāciju;

21.3. visas soda naudas vai citas maksas, ko Partnerbanka un/vai ICCO tieši vai netieši piemēro Paysera, ciktāl šīs soda naudas vai citas maksas ir izraisījuši Tirgotāja Darījumi vai Tirgotāja kļūdas, kas veiktas, pieņemot kartes, vai sūtot nepatiesus, nepareizus datus, vai arī tās ir saistītas ar šā Pielikuma izpildi;

21.4. visas soda naudas vai citas maksas, vai radušos izdevumus, ko Paysera sistēmai piemērojusi Partnerbanka un/vai ICCO , ja Tirgotājs pārkāpj ICCO noteikumus, ieskaitot, bet ne tikai, gadījumus, kas saistīti ar naudas atmaksu, krāpniecisku darījumu summām un Darījumu apstrādi. Radušajos izdevumos ietilpst Paysera izdevumi un Partnerbankas izdevumi, ja ICCO piemēro naudas sodu, kas saistīts ar Tirgotāja Darījumu(-iem);

21.5. visas soda naudas vai citas maksas vai radušos izdevumus, ko Paysera sistēmai uzlikusi Partnerbanka un/vai ICCO, ja Tirgotājs trešajai pusei izpauž Kartes datus vai izmanto informāciju, kas saņemta uz šī Pielikuma pamata, citā nelikumīgā vai negodīgā veidā;

21.6. visas soda naudas vai citas maksas vai radušos izdevumus, ko Paysera sistēmai uzlikusi Partnerbanka un/vai ICCO, ja Tirgotājs nav saglabājis Darījumu datus (izņemot sensitīvus datus, kurus aizliegts saglabāt saskaņā ar PCI DSS prasībām);

21.7. ja Tirgotājs pārkāpj Vispārīgo līgumu un/vai šo Pielikumu un Paysera tādēļ ir radušies izdevumi.

22. Ja ICCO piemēro naudas sodu vai citas maksas Paysera vai Partnerbankai sakarā ar pārkāpumiem, kas saistīti ar Tirgotāja Darījumiem, vai citām prasībām, kas noteiktas šajā Pielikumā vai ICCO noteikumos, Tirgotājam pēc pirmā pieprasījuma, jāaizsargā Paysera pret šādiem sodiem vai jāsamaksā tie. Nav nozīmes, vai soda nauda ir pamatota. Pienākums atlīdzināt zaudējumus ir piemērojams arī tad, ja Tirgotājam pirms Paysera maksājuma nebija iespējas izteikt iebildumus. Paysera ir tiesības atskaitīt no Tirgotāja Paysera konta summas, kas sedz visas soda naudas un citus izdevumus, kas radušies Tirgotāja pārkāpuma dēļ, kā arī segt visus Paysera un Partnerbankas izdevumus, lai novērstu pārkāpumus.

23. Ja Tirgotāja Paysera kontā nav pietiekami daudz naudas, lai segtu soda naudas, izdevumus vai citas finanšu saistības saskaņā ar šo Pielikumu, Tirgotājs apņemas samaksāt Paysera nepieciešamās summas 5 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Paysera, pārskaitot attiecīgo summu Paysera norādītajā kontā.

24. Tirgotājs piešķir Paysera neatsaucamu pilnvaru no Tirgotāja atskaitīt summas, kas saistītas ar Tirgotāja sūdzību izskatīšanu un Atmaksu vai soda naudas apstrīdēšanu, bez papildu apstiprinājuma vai pilnvaras.

25. Tirgotājs garantē un jebkurā laikā ir tieši atbildīgs Paysera par šeit noteikto saistību pareizu izpildi un noteikumu stingru ievērošanu.

26. Tirgotājs nodrošina, ka Paysera neradīsies zaudējumi, kas saistīti ar Tirgotāja rīcību vai bezdarbību. Šajā sakarā Tirgotājs sedz arī Paysera tiesiskās aizsardzības izmaksas, ieskaitot visas tiesas un juridiskās maksas.

27. Ja Tirgotājs pārkāpj šo Pielikumu un/vai noteikumus, Paysera ir arī tiesības:

27.1. aizturēt Tirgotāja naudas līdzekļus līdz norādītā pārkāpuma novēršanai un norādītās soda naudas samaksai;

27.2. nekavējoties pārtraukt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar šo Pielikumu un izņēmuma gadījumos arī saskaņā ar citiem Pielikumiem un Vispārīgo līgumu.

28. Tirgotājs arī apņemas samaksāt naudas sodu EUR 25'000 apmērā par katru šā Pielikuma noteikumu būtisku pārkāpumu.

29. Paysera neatbild par Tirgotāja vai trešo pušu zaudējumiem, kas radušies sakaru uzņēmumu, citu banku vai trešo pušu rīcības vai bezdarbības dēļ.

30. Paysera neatbild par Tirgotāja zaudējumiem, kas radušies Transakcijas līdzekļu summas aizturēšanas vai apturēšanas dēļ, kas veikta saskaņā ar šī Pielikuma vai Vispārīgā līguma noteikumiem.

Audits

31. Paysera, Partnerbanka un/vai ICCO ir tiesīgaa veikt ikgadēju vai starpgadījumu vietēju auditu par Tirgotāja uzņēmējdarbību, sistēmām un telpām vai ar tām saistītām vietām vai interešu sistēmām vai Tirgotāja pakalpojumu sniedzējiem; Tirgotājam jānodrošina nepieciešamā piekļuve. Tirgotājs apņemas samaksāt Paysera, Partnerbankai un/vai ICCO visas izmaksas, kas saistītas ar auditu.

Pakalpojuma sniegšanas izbeigšana

32. Paysera ir tiesības nekavējoties vienpusēji pārtraukt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Pielikumu un pārtraukt sadarbību ar Tirgotāju, informējot par to, ja tiek konstatēts, ka:

32.1. Tirgotājs Paysera sniedz nepareizu informāciju;

32.2. Tirgotājs nav informējis Paysera par Tirgotāja juridiskā statusa izmaiņām vai citu svarīgu informāciju, kas norādīta šajā Pielikumā;

32.3. Tirgotājs neatbilst ICCO prasībām vai ieteikumiem vai pārkāpj jebkuru šā Pielikuma noteikumu;

32.4. Tirgotājs ir maksātnespējīgs;

32.5. Tirgotāja Paysera konta darbība ir ierobežota;

32.6. Tirgotājs iesaistās darbībās, kas var kaitēt Paysera, Partnerbankas vai ICCO reputācijai;

32.7. Tirgotājs veic Transakcijas, kas tiek uzskatītas par krāpnieciskām un/vai nelikumīgām;

32.8. Tirgotājs, pārkāpjot noteikto kārtību, izmanto Maksājumu pieņemšana internetā ar norēķinu kartēm pakalpojumu mājaslapu adresēs (URL), kas nav norādītas Tirgotāja projektā vai tā grozījumos un ko Paysera nav apstiprinājusi;

32.9. to pieprasa ICCO vai Partnerbanka;

32.10. citos būtiskos gadījumos.

33. Brīdinājums par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu neatbrīvo Tirgotāju no visu zaudējumu segšanas, kā arī neatbrīvo citus Tirgotājus no saistību izpildes pret Paysera.

34. Paysera ir tiesības nekavējoties pārtraukt pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo Pielikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Partnerbanka atsakās sniegt pašreizējo pakalpojumu vai tai nav tiesību sniegt šo pakalpojumu vai izmantot atbilstošas karšu preču zīmes, kā arī ja Paysera zaudē tiesības sniegt attiecīgus pakalpojumus.

Īpaši noteikumi Atkārtotu maksājumu pakalpojumam

35. Lai izmantotu Atkārtotu maksājumu pakalpojumu, Tirgotājam jāiesniedz Paysera attiecīgu Projektu vai Projekta grozījumu. Visi iepriekš minētie nosacījumi attiecas uz Tirgotāju, kurš izmanto Atkārtotu maksājumu pakalpojumu papildus šajā nodaļā minētajiem noteikumiem.

36. Ja Tirgotājs pieņem kādu no atkārtotiem darījumiem, Tirgotājam jāpaskaidro Kartes lietotājam, kādas darbības jāveic Kartes lietotājam, lai atceltu preču un/vai pakalpojumu piegādi un ar to saistītās izmaksas, kad Kartes lietotājs atceļ preces un/vai pakalpojumus; un nedrīkst iesniegt ICCO Darījuma datus pēc tam, kad ICCO vai Kartes lietotāja izdevējiestāde pieprasa šādu apstāšanos pēc Kartes lietotāja pieprasījuma.

37. Lai izmantotu Atkārtotu maksājumu pakalpojumu, Tirgotājam ar Pircēju jānoslēdz atkārtotas transakcijas līgums (turpmāk - ATL), kurā Tirgotājam:

37.1. apmaksas vai pārdošanas brīdī jāiegūst skaidru Pircēja piekrišanu periodiski iekasēt maksu par atkārtotiem pakalpojumiem un vienošanos par atļaujas derīguma termiņu;

37.2. iegūstot šo piekrišanu, Tirgotājam jāsniedz pircējam šāda informācija:

37.2.1. maksājuma datums un vai tas ir fiksēts vai mainīgs;

37.2.2. saskaņotais saziņas veids turpmākai sarakstei.

37.3. jāsaglabā pierādījumi par šo atļauju tādā formā, kādā tā tika piešķirta (piemēram, e-pasts, cits elektronisks ieraksts vai papīrs vai skaidrs procesa apraksts, ja atļauja tiek dota tieši procesā un nav iespējas turpināt procesu bez atļaujas) uz atkārtotās transakcijas laiku, un pēc pieprasījuma tie jānodrošina Paysera (vai Pircēja kartes izdevējam).

38. Visiem atkārtotajiem darījumiem jābūt autorizētiem. Atļaujas atkārtotas darījumam nesaņemšana vai atkārtota darījuma, kas iepriekš ticis noraidīts, iesniegšanai izpildei var radīt neatbilstību ICCO.

39. Tirgotājam jānodrošina, ka:

39.1. nekādas komisijas maksas, kas nav minētas ATL, netiks iekļautas;

39.2. atkārtota transakcija netiks iesniegta, ja tiks saņemta atbilde, kurā norādīta atsaukta autorizācija turpmākām transakcijām;

39.3. netiks iesniegti nepareizi vai maldinoši autorizācijas dati, mēģinot izvairīties no kartes nepieņemšanas;

39.4. pēc autorizācijas Kartes dati netiks uzglabāti.

40. Tirgotājam:

40.1. jānodrošina, ka norēķini tiek pārtraukti uzreiz pēc tam, kad klients ir izpildījis atcelšanas nosacījumus, - nodrošiniet viņam atcelšanas apstiprinājumu, norādot, kad jāveic pēdējais maksājums, ja tas vēl nav noticis, vai arī kredīta gadījumā -kad tas tiks apstrādāts;

40.2. jānodrošina, ka klients tiek informēts, ja preces vai pakalpojumus nevar piegādāt vai sniegt noteiktajā laikā;

40.3. jāapmāca Tirgotāja pārdošanas un klientu apkalpošanas darbiniekus par pareizām procedūrām atkārtotu transakciju iestatīšanai un iesniegšanai, jo tās ir īpaši saistītas ar klientu apkalpošanu.

41. Tirgotājam jāizmanto saskaņotais saziņas veids un jāpaziņo klientam pirms atkārtotas transakcijas vai uzreiz pēc tās apstrādes, ja var attiecināt kādu no šiem nosacījumiem:

41.1. ir pagājuši vairāk nekā seši mēneši kopš iepriekšējās atkārtotās transakcijas;

41.2. ir mainīts ATL, ieskaitot visas atkārtotās transakcijas summas vai datuma izmaiņas.

42. Tirgotājam:

42.1. jānodrošina atkārtotu transakciju atcelšana tiešsaistē;

42.2. jāpārbauda klientu kontaktu ieraksti atkārtotu transakciju atcelšanas vai neatjaunošanas pieprasījumiem;

42.3. ja atcelšanas pieprasījums ir saņemts par vēlu, lai novērstu pēdējās atkārtotās transakcijas norakstīšanu no klienta konta, pēc iespējas ātrāk apstrādājiet kredītu un informējiet klientu.

42.4. Ja klients apstrīd atkārtotu transakciju un/vai viņa kartes izdevējs uzsāk naudas atgriešanu, to nevar apstrīdēt saskaņā ar noteikumiem. Tirgotājam šī problēma jārisina tieši ar savu klientu.

Nobeiguma noteikumi

43. Pielikums stājas spēkā pēc tam, kad Tirgotājs ir elektroniski piekritis tā nosacījumiem, un pēc tam, kad Tirgotājs iesniedz Paysera prasītos dokumentus.

44. Piekrītot šī Pielikuma nosacījumiem, klients apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās pilnvaras, lai pieslēgtu šo pakalpojumu uz juridiskās personas vārda.