Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Atjaunināta: 16/11/2020

Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

1. Saskaņā ar Kopīgu datu pārziņu līgumu Nr. 20180919 no 2018. gada 19. septembra jūsu personas datu pārzinis ir Paysera tīkls. Paysera kontaktinformācija ir pieejama vietnē www.paysera.com. Paysera pilnvarotā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected].

2. Paysera apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Fizisko personu tiesiskās aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk - VDAR) un citiem tiesību aktiem. Visiem darbiniekiem, starpniekiem un Paysera starpnieku darbiniekiem, kuru rīcībā ir personas datu noslēpumi, jāglabā tie drošībā pat pēc darba vai līgumattiecību izbeigšanas.

3. Paysera saskaņā ar piemērojamajām juridiskajām prasībām jānodrošina personas datu konfidencialitāte un atbilstoša tehnisko un organizatorisko pasākumu ieviešana, lai aizsargātu personas datus no neatļautas piekļuves, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, mainīšanas, iznīcināšanas vai citas nelikumīgas apstrādes.

4. Šī Privātuma politika izklāsta pamatnoteikumus jūsu personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un uzglabāšanai, citai informācijai, kas attiecas uz jums, jūsu personas datu mērķim, avotiem, saņēmējiem un citiem svarīgiem aspektiem, kad izmantojat Paysera kā maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

5. Apmeklējot šo vietni un/vai izmantojot tajā esošo informāciju un/vai pakalpojumus, jūs atzīstat un apstiprināt, ka esat izlasījis šo Privātuma politiku, saprotat to un piekrītat tai. Kad esat reģistrējies sistēmā un sācis izmantot mūsu pakalpojumus, šī Privātuma politika kļūst par Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojuma līguma pielikumu. 

6. Paysera patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt šo Privātuma politiku, publicējot atjauninātu Privātuma politikas versiju vietnē un, ja izmaiņas ir būtiskas, informējot reģistrētos lietotājus pa e-pastu. Šīs Privātuma politikas grozīta vai atjaunināta versija stājas spēkā pēc tās publicēšanas vietnē.

7. Ja pakalpojumu lietotājs ir juridiska persona, šī Privātuma politika attiecas uz fiziskām personām, kuru datus mums pārsūta juridiskā persona. Lietotājam jāinformē datu subjektus (vadītājus, pārstāvjus u.c.) par viņu datu pārsūtīšanu Paysera saskaņā ar VDAR 14. pantu.

Datu apstrādes mērķi. Datu sniedzēji, noteikumi un saņēmēji

8. Galvenais mērķis, kam Paysera apkopo jūsu personas datus, ir sniegt Paysera maksājumu pakalpojumus klientiem, kuri nosūta un saņem maksājumus. Kā maksājumu pakalpojuma sniedzējam Paysera likums paredz noteikt un pārbaudīt jūsu identitāti pirms finanšu pakalpojumu darījumu noslēgšanas ar Jums, kā arī pakalpojumu sniegšanas laikā pieprasīt sīkāku informāciju, izvērtēt un uzglabāt šo informāciju uz likumdošanā noteikto glabāšanas laiku. Ņemot to vērā, jums ir jāsniedz pareiza un pilnīga informācija. 

9. MĒRĶIS: Klienta identifikācija, maksājumu pakalpojumu sniegšana (konta atvēršana, līdzekļu pārskaitīšana, maksājumu pieņemšana un citi) vai citu maksājumu pakalpojuma sniedzēja juridisko pienākumu izpilde.

9.1. Šī iemesla dēļ personas dati tiek apstrādāti, ievērojot juridiskās prasības attiecībā uz:

9.1.1. klienta identitātes noteikšanu un pārbaudi;

9.1.2. līgumu ar klientu noslēgšanu un izpildi vai klienta pieprasīto pasākumu veikšanu;

9.1.3. līdzekļu pārskaitīšanas un nepieciešamās informācijas nosūtīšanas izpildi kopā ar pārskaitījumu saskaņā ar likumdošanu;

9.1.4. „zini savu klientu“ prasību īstenošanu;

9.1.5. pastāvīgu un periodisku klienta aktivitātes uzraudzību;

9.1.6. risku novērtējumu;

9.1.7. klientu datu atjaunošanu, lai nodrošinātu to precizitāti;

9.1.8. iespējamas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, krāpšanas novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu un informēšanu par šādām darbībām, politisku nozīmīgu personu vai klientam piemēroto finanšu sankciju konstatēšanu;

9.1.9. atbilstošu riska un organizācijas pārvaldības nodrošināšanu.

9.2. Šim nolūkam var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati un dokumenta kopija, fotogrāfija, tiešās video pārraides ieraksts, pilsonība, e-pasta adrese, tālruņa numurs, norēķinu konta numurs, IP adrese, pašreizējā darbība, pašreizējās sabiedriskās funkcijas un citi dati, ko pieprasa Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likums.

9.3. Šie personas dati tiek apkopoti un apstrādāti, pamatojoties uz maksājuma pakalpojuma sniedzējam piemēroto juridisko pienākumu, t. i., Maksājumu pakalpojumu likumu, Elektroniskās naudas un elektroniskās naudas iestāžu likumi, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem; dati ir nepieciešami, lai atvērtu kontu un/vai sniegtu maksājumu pakalpojumu.

9.4. Datu glabāšanas periods: 10 (desmit) gadi pēc darījumu attiecību pārtraukšanas ar klientu. Šie personas dati ir jāglabā 8 (astoņus) gadus saskaņā ar Lietuvas Republikas likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu. Dati tiek glabāti vēl 2 (divus) gadus, pamatojoties uz Paysera likumīgajām interesēm, atbilstoši parastajam tiesas procesa noilgumam.

9.5. Datu sniedzēji: datu subjekts, kredītiestādes un citas finanšu iestādes un to filiāles, valsts un nevalstiski reģistri, datubāzes personu apliecinošo dokumentu datu pārbaudei (nederīgo dokumentu datubāzes un citas starptautiskas datubāzes), pilnvaru pārbaudes reģistri (notariāli apstiprinātu pilnvaru reģistri un citas datu bāzes), Cilvēku ar invaliditāti un darbnespēju reģistrs, Iedzīvotāju reģistrs, uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādnieku datus (piemēram, Lietuvā UAB „Creditinfo Lithuania“ vai citi), uzņēmumi, kas uztur starptautisko sankciju reģistrus, tiesībaizsardzības aģentūras, tiesu izpildītāji, juridiskas personas (ar nosacījumu, ka jūs esat šo juridisko personu pārstāvis, darbinieks, dibinātājs, akcionārs, dalībnieks, darbuzņēmējs vai patiesais labuma guvējs), partneri vai citas juridiskas personas, kas mūs iesaista vai kuras mēs iesaistām pakalpojumu sniegšana, sociālie tīkli, kur jūsu profils ir saistīts ar mūsu sistēmu, un citas personas.

9.6. Datu saņēmēju grupas: uzraudzības iestādes, kredītiestādes, finanšu, maksājumu un/vai elektroniskās naudas iestādes, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, Valsts ieņēmumu dienests, Paysera maksājumu pakalpojuma starpnieki vai partneri (ja darbība tiek veikta, izmantojot to pakalpojumus), darījumu līdzekļu saņēmēji, kas saņem informāciju maksājumu izrakstos kopā ar līdzekļu pārskaitījumu, saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji un korespondenti, dalībnieki un/vai personas, kas saistītas ar nacionālajām, Eiropas un starptautiskajām maksājumu sistēmām, parādu piedziņas un atgūšanas aģentūras, uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētās parādnieku lietas, juristi, tiesu izpildītāji, auditori, citas vienības, kurām ir likumīgas intereses, citas personas saskaņā ar līgumu ar Paysera vai uz cita likumīga pamata.

10. MĒRĶIS: Parādu vadība.

10.1. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai pārvaldītu un iekasētu parādus, iesniegtu pretenzijas, pieprasījumus, prasības tiesā un citus dokumentus, un nodrošinātu dokumentus parāda piedziņai.

10.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenti dati, e-pasta adrese, tālruņa numurs, norēķinu konta numurs, IP adrese, norēķinu konta izraksti un citi dati, kas saistīti ar parāda rašanās apstākļiem.

10.3. Datu glabāšanas periods: noteiktais termiņš parādam ir 10 (desmit) gadi no dienas, kad parāds ir radies, un pēc juridiskas tiesvedības uzsākšanas šis laika periods tiek pagarināts līdz brīdim, kad parāds ir atmaksāts, un 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc atmaksas. Datu glabāšanas periods tiek noteikts, pamatojoties uz Lietuvas Republikas Civilkodeksā noteiktā tiesvedības noilguma periodiem.

10.4. Datu sniedzēji: datu subjekts, kredītiestādes, finanšu, maksājumu un/vai elektroniskās naudas iestādes, valsts un nevalstiskie reģistri, uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādniekus datus (piemēram, Lietuvā UAB „Creditinfo Lithuania“ vai citi) un citas personas.

10.5. Datu saņēmēju grupas: uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādnieku datus, kredītiestādes, finanšu, maksājumu un/vai elektroniskās naudas iestādes, advokāti, tiesu izpildītāji, tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, Valsts ieņēmumu dienests, parādu piedziņas un atgūšanas aģentūras, citas iestādes, kam ir likumīga interese.

10.6. Lūdzu ņemt vērā, ka gadījumā, ja jums ir parāds pret Paysera un jūs atliekat savu saistību izpildi ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Paysera ir tiesības sniegt informāciju par jūsu identitāti, kontaktinformāciju un kredītvēsturi, t.i., par finanšu un īpašuma saistībām un informāciju par to izpildi, parādiem un to nomaksu uzņēmumiem, kuri pārvalda parādnieku datubāzes (piemēram, kredītiestāde UAB „Creditinfo Lietuva“ Lietuvā*), kā arī parādu piedziņas uzņēmumiem. Jūs varat piekļūt savai kredītvēsturei, tieši sazinoties ar kredītbiroju.

11. MĒRĶIS: Atbalstīt un administrēt attiecības ar klientiem, novērst strīdus un apkopot pierādījumus (tālruņa sarunu ierakstīšana) un darījuma attiecību ar klientu korespondence.

11.1. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai:

11.1.1. uzturētu biznesa attiecības un komunikāciju ar klientu;

11.1.2. aizsargātu klienta un/vai Paysera intereses;

11.1.3. novērstu strīdus, nodrošinātu pierādījumus par darījuma saziņu ar klientu (sarunu ieraksti, korespondence);

11.1.4. veiktu kvalitātes novērtējumu un nodrošinātu Paysera sniegto pakalpojumu kvalitāti;

11.1.5. ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, lai veiktu pasākumus pēc klienta pieprasījuma vai īstenotu juridiskas saistības.

11.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, IP adrese, norēķinu konta izraksti, tālruņa sarunu ieraksti, korespondence ar klientu.

11.3. Datu glabāšanas periods: 5 (pieci) gadi pēc darījumu attiecību pārtraukšanas ar klientu. Glabāšanas periods var tikt pagarināts par laika posmu, kas nepārsniedz 2 (divus) gadus, ar nosacījumu, ka ir saņemts pamatots pieprasījums no kompetentās iestādes. Šādu datu glabāšanas periodu pieprasa likums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu.

11.4. Datu sniedzēji: datu subjekts.

11.5. Datu saņēmēji: uzraudzības iestādes, uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādnieku datus, advokāti, tiesu izpildītāji, tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, parādu piedziņas un atgūšanas aģentūras, citas iestādes, kam ir likumīga interese, citas iestādes saskaņā ar līgumu ar Paysera.

12. MĒRĶIS: Kredītreitinga novērtējums, kredītriska pārvaldība un automatizēta lēmumu pieņemšana.

12.1. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai novērtētu klientu kredītspēju, pārvaldītu kredītrisku un izpildītu prasības, kas saistītas ar operacionālā riska pārvaldību un kapitāla pietiekamību, lai Paysera varētu piedāvāt finansējumu.

12.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, norēķinu konta numurs, IP adrese, norēķinu konta izraksts, klienta konta bilance, finanšu saistības, kredītu un maksājumu vēsture, ienākumi, izglītība, darba vieta, pašreizējais amats, darba pieredze, pieejamie līdzekļi, dati par radiniekiem, kredītreitings un citi dati.

12.3. Datu glabāšanas periods: 10 (desmit) gadi pēc darījumu attiecību izbeigšanas ar klientu.

12.4. Datu sniedzēji: datu subjekts, kredītiestādes un citas finanšu iestādes un to filiāles, tiesībaizsardzības iestādes, citi reģistri un valsts institūcijas, uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētos parādniekus (piemēram, Lietuvā – UAB "Creditinfo Lithuania" vai cits), fiziskas personas, kas sniedz datus par laulātajiem, bērniem un citām personām, kas saistītas radniecīgi, kopparādnieki, galvotāji, nodrošinājuma sniedzēji u.c., juridiskas personas, ja klients ir šo juridisko personu pārstāvis, darbinieks, darbuzņēmējs, akcionārs, dalībnieks, īpašnieks u.c., un partneri vai juridiskas personas, kuras uzņēmumam Paysera sniedz pakalpojumus.

12.5. Datu saņēmēji: kredītiestādes, finanšu, maksājumu un/vai elektroniskās naudas iestādes vai pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz novērtēt kredītspēju, un uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētos parādniekus.

12.6. Lai noslēgtu vai piedāvātu finansēšanas līgumu un sniegtu pakalpojumus, Paysera noteiktos gadījumos piemēro lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz personas datu automatizētu apstrādi. Šajā gadījumā sistēma pārbauda kredītspēju pēc noteikta algoritma un novērtē, vai pakalpojums var tikt sniegts. Ja automatizētais lēmums ir negatīvs, klients to var mainīt, sniedzot vairāk informācijas. Paysera veic nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu klienta tiesības, brīvības un likumiskās intereses. Klientam ir tiesības pieprasīt cilvēka iesaistīšanos, izteikt savu viedokli un apstrīdēt automatizētu lēmumu, kā arī iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu, tieši sazinoties ar Paysera.

13. MĒRĶIS: Paysera un klienta interešu aizstāvība (video novērošana Paysera telpās).

13.1. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai nodrošinātu Paysera un/vai klienta drošību, aizsargātu klienta un/vai viņa pārstāvja dzīvību un veselību un citas Paysera un klienta tiesības (video novērošana un ierakstīšana Paysera telpās), lai īstenotu likumīgo interesi aizsargāt Paysera klientus, darbiniekus un apmeklētājus, kā arī viņu un Paysera mantu.

13.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: video ieraksti Paysera pārvaldītajās telpās.

13.3. Pirms ieiešanas Paysera telpās, kur tiek veikta video novērošana, Jūs tiekat informēti par novērošanu ar speciālām norādēm.

13.4. Datu glabāšanas periods: 1 (viens) gads.

13.5. Datu sniedzēji: datu subjekts, kurš apmeklē Paysera telpas, kur tiek veikta video novērošana un tiek nofilmēts ar video novērošanas kameru.

13.6. Datu saņēmēji: tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, advokāti (tikai uzbrukuma mēģinājuma gadījumā).

14. Klienta informēšana par pakalpojumiem. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai informētu klientu par Paysera sniegtajiem pakalpojumiem, to cenām, īpašībām, ar klientu noslēgto līgumu noteikumu izmaiņām, lai nosūtītu sistēmas un citus ziņojumus saistībā ar sniegtajiem Paysera pakalpojumiem.

14.1. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: e-pasta adrese, tālruņa numurs.

14.2. Datu subjekts apstiprina, ka ir informēts par to, ka šādi ziņojumi ir nepieciešami ar klientu noslēgtā Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojuma līguma un/vai tā pielikumu izpildei un netiek uzskatīti par tiešā mārketinga ziņojumiem.

14.3. Datu glabāšanas periods: 24 (divdesmit četri) mēneši pēc darījumu attiecību pārtraukšanas ar klientu.

14.4. Datu sniedzēji: datu subjekts.

14.5. Datu saņēmēji: dati šim mērķim netiek sniegti citām personām.

15. Tiešais mārketings. Šim mērķim personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu klientam piedāvājumus par Paysera sniegtajiem pakalpojumiem.

15.1. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: e-pasta adrese, tālruņa numurs.

15.2. Ar šo dokumentu jūs apstiprināt, ka esat informēts par to, ka iepriekš minētie dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos un ka jums ir tiesības jebkurā laikā nepiekrist un iebilst pret savu personas datu izmantošanu šim mērķim, informējot rakstveidā par to Paysera uz e-pastu [email protected]. Ziņojumā ir jānorāda personas datu subjekta pilns vārds un e-pasta adrese.

15.3. Datu glabāšanas periods: līdz darījuma attiecību ar klientu pārtraukšanai vai līdz brīdim, kad klients iebilst pret datu apstrādi šim mērķim.

15.4. Datu sniedzēji: datu subjekts.

15.5. Datu saņēmēji: dati šim nolūkam var tikt pārsūtīti meklēšanas vai sociālās tīklošanas sistēmām (iespēja iebilst pret datu apstrādi ir nodrošināta šo sistēmu tīmekļa vietnēs). Dati netiek sniegti citām personām.

16. Statistiskā analīze. Visi Jūsu personas dati, kas apkopoti iepriekš minētajiem mērķiem, izņemot personas kodu, personu apliecinošos dokumentus un to datus, kā arī precīzu dzīvesvietas adresi, var tikt apstrādāti statistiskajai analīzei. Šim mērķim personas dati tiek apstrādāti tā, ka, iekļaujot tos statistiskajā analīzē, nav iespējams identificēt attiecīgos datu subjektus. Jūsu personas datu apkopošana statistiskajai analīzei balstās uz likumīgu interesi analizēt, uzlabot un attīstīt veikto darbību. Jums ir tiesības jebkurā laikā un jebkādā veidā nepiekrist un iebilst pret manu personas datu apstrādi šādam mērķim, informējot par to Paysera. Taču Paysera var turpināt apstrādāt datus statistikas nolūkos, ja tiek pierādīts, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas pārsniedz datu subjekta intereses, tiesības un brīvības, vai juridisku prasību izveidošanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

17. Pakalpojumu uzlabošana. Visiem iepriekšminētajiem mērķiem apkopotos datus var izmantot, lai uzlabotu tehniskos un organizatoriskos rīkus, IT infrastruktūru, pielāgotu izmantoto ierīču pakalpojumus, izstrādātu jaunus Paysera pakalpojumus, uzlabotu apmierinātību ar esošajiem pakalpojumiem, kā arī testētu un uzlabotu tehniskos rīkus un IT infrastruktūru.

18. Pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršana un pareiza pakalpojumu sniegšana. Datus, kas apkopoti visiem iepriekšminētajiem mērķiem, var izmantot, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi un izmantošanu, t.i., lai nodrošinātu privātumu un informācijas drošību.

19. Personas datu apstrādei Paysera var iesaistīt datu apstrādātājus un/vai pēc saviem ieskatiem pieņemt darbā citas personas, lai Paysera vārdā veiktu noteiktas palīgfunkcijas (piemēram, datu centri, hostings, mākoņhostings, sistēmas administrēšana, sistēmas izstrāde, programmatūras izstrāde, nodrošināšana, atbalsta pakalpojumi, piemēram, uzlabošana un attīstība; klientu apkalpošanas centru pakalpojumi; mārketings, komunikācija, konsultācijas, pagaidu darbinieki vai līdzīgi pakalpojumi). Šādos gadījumos Paysera veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi datu apstrādātāji personas datus apstrādā saskaņā ar Paysera norādījumiem un piemērojamajiem likumiem, un pieprasa ievērot atbilstošos personas datu drošības pasākumus. Paysera arī nodrošina, ka šādām personām ir jāievēro konfidencialitātes pienākumi un tās nevar izmantot šo informāciju citiem mērķiem, izņemot viņu funkciju veikšanu.

20. Personas dati, kas apkopoti šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem, nedrīkst tikt apstrādāti veidā, kas nav saderīgs ar šiem likumīgajiem mērķiem vai juridiskajām prasībām.

21. Es piekrītu, ka mani iepriekš minētie dati tiks sniegti un saņemti ar Paysera izmantotā programmatūras rīka vai tā pilnvarotā pārstāvja palīdzību, kā arī ar citu līdzekļu un trešo personu palīdzību, ar kurām Paysera ir noslēgusi personas datu apstrādes līgumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Datu apstrādes ģeogrāfiskais apgabals

22. Parasti personas datus apstrādā Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā (ES/EEZ), bet dažos gadījumos tos var pārsūtīt un apstrādāt ārpus ES/EEZ.

23. Personas datus var pārsūtīt un apstrādāt ārpus ES/EEZ, ja pārsūtīšana ir nepieciešama līguma noslēgšanai vai izpildei (piemēram, ja maksājums tiek veikts trešajai personai vai ar trešās puses partnera (korespondenta) starpniecību) vai ar klienta piekrišanu. Visos šajos gadījumos mēs cenšamies nodrošināt, ka tiek piemēroti atbilstoši tehniski un organizatoriski pasākumi.

Profilēšana

24. Paysera veiktā profilēšana ietver personas datu apstrādi ar automatizētajiem līdzekļiem likumdošanas izpratnē attiecībā uz riska pārvaldību, pastāvīgu un periodisku darījumu uzraudzību, lai novērstu krāpšanu; šāda profilēšana notiek, pamatojoties uz Paysera juridiskajiem pienākumiem.

25. Tiešā mārketinga un statistiskās analīzes mērķim profilēšanu var veikt, izmantojot Matomo, Google, Facebook un citus analītiskos rīkus.

Nepilngadīgu personu datu apstrāde

26. Nepilngadīga persona, kas nav sasniegusi 14 (četrpadsmit) gadu vecumu un vēlas izmantot Paysera maksājumu pakalpojumus, sniedz sava pārstāvja (tēva/mātes vai likumīgā aizbildņa) rakstveida piekrišanu saistībā ar viņa/viņas personas datu apstrādi.

Sīkdatņu politika

27. Paysera šajā vietnē var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas datnes, kas nosūtītas uz personas interneta pārlūku un tiek glabātas ierīcē. Sīkdatnes tiek nosūtītas uz personīgo datoru pirmā vietnes apmeklējuma laikā. Paysera izmanto tikai nepieciešamās sīkdatnes, kas personīgajās ierīcēs tiek izmantotas, lai identificētu personu, uzlabotu vietnes funkcionalitāti un lietošanu, kā arī lai racionalizētu personas piekļuvi vietnei un tajā esošajai informācijai.

28. Vairums tīkla pārlūku piekrīt sīkdatnēm, taču persona var mainīt pārlūka iestatījumus tā, lai sīkdatnes netiktu apstiprinātas. Tomēr šādā gadījumā atsevišķas funkcijas var nedarboties.

29. Visa informācija par vietnē izmantotajām sīkdatnēm, to mērķi, pamatotību un izmantotajiem datiem ir sniegta tabulā zemāk:

Sīkdatnes nosaukums Ilgums Mērķis
PHPSESSID Kamēr sesija ir aktīva Darbība
SWIFT_visitor 6 dienas Darbība
SWIFT_client 6 dienas Darbība
SWIFT_visitorsession Kamēr sesija ir aktīva Darbība
SWIFT_sessionid80 Kamēr sesija ir aktīva Darbība
SWIFT_sessionid40 Kamēr sesija ir aktīva Darbība
JSESSIONID Kamēr sesija ir aktīva Darbība
XSRF-TOKEN Kamēr sesija ir aktīva Darbība
my_language 1 gads vai līdz lietotājs maina valodu Lietotāja interfeisa uzlabošana
user_token Kamēr sesija ir aktīva vai līdz lietotājs iziet no sistēmas Darbība
__cfduid 29 dienas Darbība
CookieConsent 1 gads Darbība
plshk Nav noteikts Darbība
sc 1 gads Darbība

Tiesības piekļūt, labot, dzēst savus personas datus un ierobežot datu apstrādi

30. Jums ir šādas tiesības:

30.1. TIESĪBAS PIEKĻŪT DATIEM: saņemt informāciju par to, vai Paysera apstrādā vai neapstrādā jūsu personas datus, un gadījumā, ja tā notiek, piekļūt Paysera apstrādātajiem personas datiem un saņemt informāciju par to, kādi personas dati un no kādiem avotiem tiek apkopoti, kādi ir apstrādes mērķi, saņēmēji, kam personas dati ir tikuši vai var tikt sniegti; saņemt no Paysera esošo apstrādāto personas datu kopiju saskaņā ar piemērojamo likumu. Pēc Jūsu rakstveida pieprasījuma saņemšanas Paysera likumdošanā noteiktā laika periodā ir jāsniedz pieprasītie dati rakstveidā vai jānorāda atteikuma iemesls. Reizi kalendārajā gadā dati ir jāsniedz bez maksas, bet pārējos gadījumos atlīdzība var tikt noteikta tādā apmērā, kas nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas. Plašāka informācija par tiesībām piekļūt datiem un kārtību pieejama šeit;

30.2. TIESĪBAS LABOT: ja jūsu Paysera apstrādātie dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, jūs varat rakstveidā vērsties pie Paysera ar lūgumu labot nepareizos vai neprecīzos datus vai pabeigt nepilnīgos personas datus, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu;

30.3. TIESĪBAS TIKT AIZMIRSTAM: pieprasīt izbeigt datu apstrādi (dzēst datus) gadījumā, ja datu subjekts atsauc savu piekrišanu, pamatojoties uz kuru apstrāde tika veikta, vai personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar tiem mērķiem, kādiem tie tika apkopoti, vai personas dati ir bijuši nelikumīgi apstrādāti, vai personas datiem ir jābūt dzēstiem, lai ievērotu likumīgo prasību. Rakstveida paziņojums par iebildumu personas datu apstrādei ir personīgi jāiesniedz Paysera, jānosūta pa pastu vai ar elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību. Ja Jūsu iebildumam ir likumīgs pamats, Paysera pēc pieprasījuma pārbaudes pārtrauks jebkādas Jūsu personas datu apstrādes darbības, izņemot likumā paredzētos gadījumus. Jāņem vērā, ka tiesības pieprasīt nekavējoties dzēst savus personas datus var tikt ierobežotas vai nebūt iespējamas sakarā ar Paysera kā maksājumu pakalpojumu sniedzēja pienākumu glabāt datus par klientu identifikāciju, maksājumu darījumiem, noslēgtajiem līgumiem u.c. likumdošanā noteikto laika posmu;

30.4. TIESĪBAS IEROBEŽOT APSTRĀDI: pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi, ja datu subjekts apstrīd personas datus, uz laika posmu, kas ļauj pārzinim pārbaudīt personas datu precizitāti; apstrāde ir nelikumīga un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa ierobežot to lietošanu; pārzinim vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes mērķim, bet tie ir nepieciešami datu subjektam juridisko prasību izveidošanai, īstenošanai vai aizstāvībai. Datu pārzinis informē datu subjektu, kurš ir saņēmis apstrādes ierobežojumu pirms apstrādes ierobežojuma noteikšanas;

30.5. TIESĪBAS IEBILST: tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem;

30.6. vērsties uzraudzības iestādē ar prasību par savu personas datu apstrādi, ja uzskatāt, ka personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot piemērojamajos tiesību aktos noteiktās jūsu tiesības un likumīgās intereses;

30.7. sazināties ar datu pārzini un/vai datu aizsardzības speciālistu, lai īstenotu savas tiesības;

30.8. citas likumā noteiktās tiesības.

31. Jūs varat nosūtīt savu pieprasījumu piekļūt, labot vai iebilst pret datu apstrādi uz e-pastu [email protected]. Personai, kura iesniedz pieprasījumu, ir skaidri jānorāda savs pilns vārds un jāparaksta pieprasījums ar kvalificētu elektronisko parakstu.

Trešo pušu tīmekļa vietnes

32. Paysera nenes atbildību par klienta privātuma aizsardzību trešo pušu tīmekļa vietnēs pat gadījumos, ja klients ir piekļuvis šīm tīmekļa vietnēm ar šajā vietnē norādīto saišu palīdzību. Paysera iesaka iepazīties ar katras Paysera nepiederošās tīmekļa vietnes privātuma politiku.

Logotipu izmantošana

33. Klients, izmantojot Paysera pakalpojumus biznesa mērķiem un profesionālām interesēm, piekrīt, ka Paysera var izmantot tā vārdu un/vai logotipu tiešā mārketinga mērķiem (piemēram, norādot, ka klients izmanto Paysera sniegtos pakalpojumus).

Informācijas drošības nodrošināšana

34. Paysera mērķis ir nodrošināt augstāko drošības līmeni visai no klienta un publiskiem datu failiem saņemtajai informācijai. Lai aizsargātu šo informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas, kopēšanas, nejaušas vai nelikumīgas dzēšanas, grozīšanas vai izpaušanas, kā arī no jebkāda nesankcionētas apstrādes veida, Paysera izmanto atbilstošus juridiskus, administratīvus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus.

Nobeiguma noteikumi

35. Šo Privātuma politiku regulē Lietuvas Republikas likumi. Visi strīdi saistībā ar Privātuma politikas noteikumiem tiek risināti pārrunu ceļā, un gadījumā, ja pusēm šādā veidā neizdodas atrisināt strīdu, tas tiek risināts Lietuvas Republikas tiesā.

* – UAB „Creditinfo Lithuania“ (reģistrācijas numurs: 111689163, adrese: A. Goštauto st. 40, LT 01112 Viļņa, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tālrunis: (8 5) 2394131, pārvalda un sniedz jūsu informāciju trešajām pusēm (finanšu iestādēm, telekomunikāciju aģentūrām, apdrošināšanas, elektrības un komunālo pakalpojumu sniedzējiem, tirdzniecības uzņēmumiem u.c.) leģitīmām interesēm un mērķiem: izvērtēt jūsu maksātspēju un pārvaldīt parādus. Kredītvēstures dati parasti tiek glabāti 10 gadus pēc saistību izpildes).

Privātuma politika (derīga līdz 20/07/2020)

Privātuma politika (derīga līdz 17/04/2020)

Privātuma politika (derīga līdz 16.09.2019)