Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Atjaunināta: 16/09/2019

Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

1. Saskaņā ar 2018. gada 19. septembra Kopīgu datu pārziņu līgumu Nr. 20180919 Jūsu personas datu pārzinis ir Paysera tīkls. Paysera kontaktinformācija ir pieejama vietnē www.paysera.com. Paysera pilnvarotā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: dpo@paysera.com.

2. Paysera apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Fizisko personu tiesiskās aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem. Visiem darbiniekiem, starpniekiem un Paysera starpnieku darbiniekiem, kuru rīcībā ir personas datu noslēpumi, jāglabā tie drošībā pat pēc darba vai līgumattiecību izbeigšanas.

3. Personas datu apstrādes nolūkā Paysera var iesaistīt datu apstrādātājus un (vai) pēc brīviem ieskatiem nolīgt citas personas veikt konkrētas funkcijas Paysera vārdā. Šādos gadījumos Paysera veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka šos datus apstrādā personas datu apstrādātāji saskaņā ar Paysera norādījumiem un piemērojamo likumdošanu. Paysera ir nepieciešami arī personas datu apstrādātāji, lai īstenotu attiecīgos personas datu drošības pasākumus. Šādos gadījumos Paysera nodrošina, lai šīs personas ir pakļautas informācijas neizpaušanas pienākumam un nevar izmantot šo informāciju kādam citam mērķim, izņemot to, cik tas ir nepieciešams, lai pildītu tam piešķirtās funkcijas.

4. Šī Privātuma politika ir norādīta Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojuma līguma pielikumā, kas stājas spēkā vienlaicīgi ar Vispārīgo maksājumu veikšanas pakalpojuma līgumu pēc tam, kad reģistrējaties Sistēmā. Šī Privātuma politika nosaka pamatnoteikumus attiecībā uz Jūsu personas datu un citas ar Jums saistītās informācijas apkopošanu, glabāšanu, apstrādi un paturēšanu, kā arī apstrādāto personas datu apjomu, datu apstrādes mērķiem, avotiem, saņēmējiem un citiem svarīgiem aspektiem, izmantojot Paysera maksājumu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus. Tāpēc ir ieteicams detalizēti izanalizēt šīs Privātuma politikas nosacījumus pirms Paysera pakalpojumu lietošanas sākuma.

5. Paysera ievēro personas tiesības uz privātumu un lieto visas saprātīgās pūles, lai nodrošinātu personas datu un citas šajā tīmekļa vietnē apstrādātās informācijas drošību un konfidencialitāti.

6. Jūs varat apmeklēt šo tīmekļa vietni, nesniedzot par sevi nekādu informāciju, tomēr, ja vēlaties atvērt kontu Paysera sistēmā un (vai) izmantot citus Paysera piedāvātos pakalpojumus, tad Paysera lūgs Jums sniegt sistēmā norādītos personas datus un veikt noteiktās identifikācijas procedūras.

7. Apmeklējot šo tīmekļa vietni un (vai) izmantojot tajā esošo informāciju un (vai) pakalpojumus, Jūs atzīstat un apstiprināt, ka esat izlasījis šo Privātuma politiku, saprotat to un piekrītat tai. Paysera patur tiesības pēc saviem brīviem ieskatiem grozīt šīs Privātuma politikas nosacījumus, tāpēc, apmeklējot šo tīmekļa vietni, Jums ir pienākums pārliecināties, ka esat iepazinies ar jaunāko šīs Privātuma politikas versiju, kas ir piemērojama Jums šīs tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā.

Datu apstrādes mērķi. Datu sniedzēji, noteikumi un saņēmēji

8. Galvenais mērķis, kam Paysera apkopo Jūsu personas datus, ir sniegt Paysera maksājumu pakalpojumus klientiem, kuri nosūta un saņem maksājumus. Kā maksājumu pakalpojuma sniedzējam Paysera likums uzliek par pienākumu noteikt un pārbaudīt Jūsu identitāti pirms jebkādu finanšu pakalpojumu darījumu noslēgšanas ar Jums, kā arī pakalpojumu sniegšanas laikā pieprasīt sīkāku informāciju, izvērtēt un glabāt šo informāciju likumdošanā noteikto uzglabāšanas laiku. Ņemot to vērā, Jums ir jāsniedz pareiza un pilnīga informācija. Turklāt Paysera norāda datus un iemeslu, kādam šie dati tiek apkopoti.

9. MĒRĶIS: Klienta identifikācija, maksājumu pakalpojumu sniegšana (konta atvēršana, līdzekļu pārskaitīšana, maksājumu iekasēšana un citi) vai citu maksājumu pakalpojuma sniedzēja juridisko pienākumu izpilde.

9.1. Šī iemesla dēļ personas dati tiek apstrādāti, ievērojot juridiskās prasības attiecībā uz:

9.1.1. klienta identitātes noteikšanu un pārbaudi;

9.1.2. līgumu ar klientu noslēgšanu un izpildi vai klienta pieprasīto pasākumu veikšanai;

9.1.3. līdzekļu pārskaitīšanas un nepieciešamās informācijas nosūtīšanas izpildi kopā ar pārskaitījumu saskaņā ar likumdošanu;

9.1.4. „zini savu klientu“ principu īstenošanu;

9.1.5. pastāvīgu un periodisku uzraudzību;

9.1.6. risku novērtēšanu;

9.1.7. klientu datu atjaunošanu, lai nodrošinātu to precizitāti;

9.1.8. iespējamas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, krāpšanas novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu un informēšanu par šādām darbībām, politisku ietekmīgu personu vai klientam piemēroto finanšu sankciju konstatēšanu;

9.1.9. pienācīga riska un organizācijas pārvaldības nodrošināšanu.

9.2. Šim nolūkam var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati un dokumenta kopija, fotogrāfija, tiešās video pārraides ieraksts, pilsonība, e-pasta adrese, tālruņa numurs, maksājuma konta numurs, IP adrese, tagadējā darbība, sabiedriskās funkcijas un citi dati, ko pieprasa Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likums.

9.3. Šie personas dati tiek apkopoti un apstrādāti, pamatojoties uz maksājuma pakalpojuma sniedzējam piemēroto juridisko pienākumu, t. i., Lietuvas Republikas likums par maksājumiem, Lietuvas Republikas likums par elektronisko naudu un elektroniskās naudas iestādēm un Lietuvas Republikas likums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu, un kas ir nepieciešami, lai atvērtu kontu un (vai) sniegtu maksājuma pakalpojumu.

9.4. Datu glabāšanas periods: 8 gadus pēc darījumu attiecību pārtraukšanas ar klientu. Glabāšanas periods var tikt pagarināts par laika posmu, kas nepārsniedz 2 gadus, ar nosacījumu, ka ir saņemts pamatots pieprasījums no kompetentās iestādes. Šādu datu glabāšanas periodu pieprasa Lietuvas Republikas likums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu.

9.5. Datu sniedzēji: datu subjekts, kredītiestādes un citas finanšu iestādes un to filiāles, PE Reģistru centrs, datubāzes personu apliecinošo dokumentu datu pārbaudei (nederīgo dokumentu datubāzes un citas starptautiskas datubāzes), pilnvaru pārbaudes reģistri (notariāli apstiprinātu pilnvaru reģistri un citas datu bāzes), Cilvēku ar invaliditāti un darbnespēju reģistrs, Iedzīvotāju reģistrs, uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādnieku datus (piemēram, Lietuvā UAB „Creditinfo Lietuva“ vai citi), uzņēmumi, kas uztur starptautisko sankciju reģistrus un citas personas.

9.6. Datu saņēmēju grupas: uzraudzības iestādes, kredītiestādes, finanšu iestādes, maksājumu un (vai) elektroniskās naudas iestādes, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, Valsts ieņēmumu dienests, Paysera maksājumu pakalpojuma starpnieki (ja darbība tiek veikta, izmantojot to pakalpojumus), darījumu fondu saņēmēji, kas saņem informāciju maksājumu izrakstos kopā ar līdzekļu pārskaitījumu, parādu iekasēšanas un piedziņas aģentūras, uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādnieku datus, advokāti, tiesu izpildītāji, revidenti, citas iestādes, kurām ir leģitīma interese, citas iestādes saskaņā ar līgumu ar Paysera tikai ar nosacījumu, ka esat devis atsevišķu piekrišanu tam.

9.7. Dati var tikt sniegti trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas) tikai gadījumā, ja Jūsu maksājuma pārskaitījums tiek veikts uz kādu trešo valsti vai maksājuma izpildē ir iesaistīts partneris (korespondents) no kādas trešās valsts.

10. MĒRĶIS: Parādu vadība.

10.1. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo mērķi, lai pārvaldītu un iekasētu parādus, iesniegtu prasības, pieprasījumus, prasības tiesā un citus dokumentus, nodrošinātu dokumentus parāda piedziņai.

10.2. Līdz ar to var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenti dati, e-pasta adrese, tālruņa numurs, maksājuma konta numurs, IP adrese, maksājuma konta izraksti.

10.3. Datu glabāšanas periods: noteiktais termiņš parādam ir 10 (desmit gadi) no dienas, kad parāds ir radies, un pēc juridiskas tiesvedības uzsākšanas šis laika periods tiek pagarināts līdz brīdim, kad parāds ir atmaksāts un 24 mēnešus pēc atmaksas. Datu glabāšanas periods tiek noteikts, pamatojoties uz Lietuvas Republikas Civilkodeksā noteiktā tiesvedības noilguma periodiem.

10.4. Datu sniedzēji: datu subjekts, kredītiestādes, finanšu iestādes, maksājumu un (vai) elektroniskās naudas iestādes, PE Reģistru centrs, Iedzīvotāju reģistrs, uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādniekus datus (piemēram, Lietuvā UAB „Creditinfo Lietuva“ vai citi) un citas personas.

10.5. Datu saņēmēju grupas: uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādnieku datus, kredītiestādes, finanšu iestādes, maksājumu un (vai) elektroniskās naudas iestādes, advokāti, tiesu izpildītāji, tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, Valsts ieņēmumu dienests, parādu iekasēšanas un piedziņas aģentūras, citas iestādes, kam ir leģitīma interese.

10.6. Dati var tikt sniegti trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas), ja parāda apstākļi ir saistīti ar šo trešo valsti.

10.7. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jums ir parāds pret Paysera un Jūs atliekat savu saistību izpildi ilgāk par 30 dienām, tad Paysera ir tiesības sniegt informāciju par Jūsu identitāti, kontaktinformāciju un kredītvēsturi, t. i., finanšu un īpašuma saistībām un informāciju par to izpildi, parādiem un to nomaksu, uzņēmumiem, kuri pārvalda parādnieku datubāzes (piemēram, kredītiestāde UAB „Creditinfo Lietuva“ Lietuvā*), kā arī parādu iekasēšanas uzņēmumiem. Jūs varat piekļūt savai kredītvēsturei, tieši sazinoties ar kredītbiroju.

11. MĒRĶIS: Atbalstīt un administrēt attiecības ar klientiem, novērst strīdus un apkopot pierādījumus (tālruņa sarunu ierakstīšana), darījuma attiecību ar klientu korespondenci.

11.1. Personas dati tiek apstrādāti šādam mērķim, lai:

11.1.1. aizsargātu klienta un (vai) Paysera intereses;

11.1.2. novērstu strīdus, nodrošinātu pierādījumus par darījuma saziņu ar klientu (sarunu ieraksti, korespondence);

11.1.3. veiktu kvalitātes novērtējumu un nodrošinātu Paysera sniegto pakalpojumu kvalitāti;

11.1.4. ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, lai veiktu pasākumus pēc klienta pieprasījuma vai īstenotu kādu juridisku saistību.

11.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, IP adrese, maksājuma konta izraksti, tālruņa sarunu ieraksti, korespondence ar klientu.

11.3. Datu glabāšanas periods: 5 gadus pēc darījumu attiecību pārtraukšanas ar klientu. Glabāšanas periods var tikt pagarināts par laika posmu, kas nepārsniedz 2 gadus, ar nosacījumu, ka ir saņemts pamatots pieprasījums no kompetentās iestādes. Šādu datu glabāšanas periodu pieprasa Lietuvas Republikas likums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu.

11.4. Datu sniedzēji: datu subjekts.

11.5. Datu saņēmēji: uzraudzības iestādes, uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādnieku datus, advokāti, tiesu izpildītāji, tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, parādu iekasēšanas un piedziņas aģentūras, citas iestādes, kam ir leģitīma interese, citas iestādes saskaņā ar līgumu ar Paysera tikai ar nosacījumu, ka esat devis tam savu atsevišķu piekrišanu.

11.6. Dati netiek sniegti trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.

12. MĒRĶIS: Kredītreitinga novērtējums, kredītriska pārvaldība un automatizēta lēmumu pieņemšana.

12.1. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai novērtētu klientu kredītspēju, pārvaldītu kredītrisku un izpildītu prasības, kas saistītas ar operacionālā riska pārvaldību un kapitāla pietiekamību, lai Paysera varētu piedāvāt finansējumu.

12.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, norēķinu konta numurs, IP adrese, norēķinu konta pārskats, klienta konta bilance, finanšu saistības, kredīts un maksājumu vēsture, ienākumi, izglītība, darba vieta, pašreizējais amats, darba pieredze, pieejamie līdzekļi un dati par radiniekiem.

12.3. Datu glabāšanas periods: 10 (desmit) gadi pēc darījumu attiecību izbeigšanas ar klientu.

12.4. Datu sniedzēji: datu subjekts, kredītiestādes un citas finanšu iestādes un to filiāles, tiesībaizsardzības iestādes, citi reģistri un valsts institūcijas, uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētos parādniekus (piemēram, Lietuvā – UAB "Creditinfo Lithuania" vai cits), fiziskas personas, kas sniedz datus par laulātajiem, bērniem un citām personām, kas saistītas radniecīgi, kopparādnieki, galvotāji, nodrošinājuma sniedzēji u.c., juridiskas personas, ja klients ir šo juridisko personu pārstāvis, darbinieks, darbuzņēmējs, akcionārs, dalībnieks, īpašnieks u.c., un partneri vai juridiskas personas, kuras uzņēmumam Paysera sniedz pakalpojumus.

12.5. Datu saņēmēji: kredītiestādes, finanšu, norēķinu un/vai elektroniskās naudas iestādes vai pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz novērtēt kredītspēju, un uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētos parādniekus.

12.6. Dati netiek sniegti valstīm ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.

12.7. Lai noslēgtu vai piedāvātu finansēšanas līgumu un sniegtu pakalpojumus, Paysera noteiktos gadījumos piemēro lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz personas datu automatizētu apstrādi. Šajā gadījumā sistēma pārbauda kredītspēju pēc noteikta algoritma un novērtē, vai pakalpojums var tikt sniegts. Ja automatizētais lēmums ir negatīvs, klients to var mainīt, sniedzot vairāk informācijas. Paysera veic nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu klienta tiesības, brīvības un likumiskās intereses. Klientam ir tiesības pieprasīt cilvēka iesaistīšanos, izteikt savu viedokli un apstrīdēt automatizētu lēmumu, kā arī iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu, tieši sazinoties ar Paysera.

13. MĒRĶIS: Paysera un klienta interešu aizstāvība (video novērošana Paysera telpās).

13.1. Personas dati šim nolūkam tiek apstrādāti, lai nodrošinātu Paysera un (vai) klienta drošību, aizsargātu klienta un (vai) viņa/viņas pārstāvja dzīvību un veselību un citas Paysera un klienta tiesības (video novērošana un ierakstīšana Paysera telpās), lai īstenotu leģitīmo interesi aizsargāt Paysera klientus, darbiniekus un apmeklētājus un viņu mantu, kā arī Paysera mantu.

13.2. Šim nolūkam var tikt apstrādāti šādi personas dati: video ieraksti Paysera pārvaldītajās telpās.

13.3. Pirms ieiešanas Paysera telpās, kur tiek veikta video novērošana, Jūs tiekat informēti par novērošanu ar speciālām norādēm.

13.4. Datu glabāšanas periods: 1 (viens) gads.

13.5. Datu sniedzēji: datu subjekts, kurš apmeklē Paysera telpas, kur tiek veikta video novērošana un tiek nofilmēts ar video novērošanas kameru.

13.6. Datu saņēmēji: tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, advokāti (tikai uzbrukuma mēģinājuma gadījumā).

14. Klienta informēšana par pakalpojumiem. Personas dati šim nolūkam tiek apstrādāti, lai informētu klientu par Paysera sniegtajiem pakalpojumiem, to cenām, īpašībām, ar klientu noslēgto līgumu noteikumu izmaiņām, lai nosūtītu sistēmas un citus ziņojumus saistībā ar sniegtajiem Paysera pakalpojumiem.

14.1. Šim nolūkam var tikt apstrādāti šādi personas dati: e-pasta adrese, tālruņa numurs.

14.2. Datu subjekts apstiprina, ka viņš/viņa ir informēts par to, ka šādi ziņojumi ir nepieciešami ar klientu noslēgtā Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojuma līguma un (vai) tā pielikumu izpildei un netiek uzskatīti par tiešā mārketinga ziņojumiem.

14.3. Datu glabāšanas periods: 24 mēnešus pēc darījumu attiecību pārtraukšanas ar klientu.

14.4. Datu sniedzēji: datu subjekts.

14.5. Datu saņēmēji: dati šim nolūkam netiek sniegti citām personām.

15. Tiešais mārketings. Šim nolūkam personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu klientam piedāvājumus par Paysera sniegtajiem pakalpojumiem.

15.1. Šim nolūkam var tikt apstrādāti šādi personas dati: e-pasta adrese, tālruņa numurs.

15.2. Ar šo dokumentu Jūs apstiprināt, ka esat informēts par to, ka iepriekš minētie dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos un ka Jums ir tiesības jebkurā laikā nepiekrist un iebilst pret savu personas datu izmantošanu šim nolūkam, informējot Paysera par to rakstveidā uz e-pastu: atbalsts@paysera.lv. Ziņojumā ir jānorāda personas datu subjekta pilns vārds un e-pasta adrese.

15.3. Datu glabāšanas periods: 24 mēnešus pēc darījuma attiecību ar klientu pārtraukšanas vai līdz brīdim, kad klients iebilst pret datu apstrādi šim nolūkam.

15.4. Datu sniedzēji: datu subjekts.

15.5. Datu saņēmēji: Dati šim nolūkam var tikt pārsūtīti meklēšanas vai sociālās tīklošanas sistēmām (iespēja iebilst pret datu apstrādi ir nodrošināta šo sistēmu tīmekļa vietnēs). Dati netiek sniegti citām personām.

16. Visi Jūsu personas dati, kas apkopoti iepriekš minētajiem mērķiem, izņemot vārdu, uzvārdu, personas kodu, Jūsu personu apliecinošā dokumenta numuru un precīzu dzīvesvietas adresi, var tikt apstrādāti statistiskās analīzes nolūkā. Šim nolūkam personas dati tiek apstrādāti tā, ka, iekļaujot tos statistiskās analīzes apjomā, nav iespējams identificēt konkrētos datu subjektus. Jūsu personas datu apkopošana statistiskās analīzes nolūkā balstās uz leģitīmu interesi analizēt, uzlabot un attīstīt veikto darbību. Esmu informēts par to, ka man ir tiesības jebkurā laikā un jebkādā veidā nepiekrist un iebilst pret manu personas datu apstrādi šim nolūkam, informējot par to Paysera. Taču Paysera var turpināt apstrādāt datus statistikas nolūkos, ja tas pierāda, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu leģitīmu iemeslu dēļ, kas pārsniedz datu subjekta intereses, tiesības un brīvības, vai juridisku prasību izveidošanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

17. Personas dati, kas apkopoti šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem, nedrīkst tikt apstrādāti kādā veidā, kas nav savienojami ar šiem leģitīmajiem mērķiem vai likumīgām prasībām.

18. Visa iepriekš minētā personīgā informācija, kas veido personas datus, nedrīkst tikt nosūtīta kādām trešajām pusēm bez Jūsu piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to pieprasa piemērojamais likums, vai pakalpojumu sniegšanas nolūkā (piemēram, nepieciešamā informācija tiek nosūtīta kopā ar Jūsu maksājumu).

19. Es piekrītu, ka mani iepriekš minētie dati tiks sniegti un saņemti ar Paysera izmantotā programmatūras rīka vai tā pilnvarotā pārstāvja palīdzību, kā arī ar citu līdzekļu un trešo personu, ar kurām Paysera ir noslēgusi personas datu apstrādes līgumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, palīdzību.

Profilēšana

20. Paysera veiktā profilēšana ietver personas datu apstrādi ar automatizētajiem līdzekļiem likumdošanas izpratnē attiecībā uz riska pārvaldību, pastāvīgu un periodisku darījumu uzraudzību, lai novērstu krāpšanu; šāda profilēšana notiek, pamatojoties uz Paysera leģitīmajām interesēm, juridisko pienākumu un līguma izpildi.

21. Tiešā mārketinga un statistiskās analīzes nolūkā profilēšanu var veikt, izmantojot Piwik, Google, Facebook un citus analītiskos rīkus.

Nepilngadīgu personu datu apstrāde

22. Nepilngadīga persona, kas nav sasniegusi 14 (četrpadsmit) gadu vecumu un vēlas izmantot Paysera maksājumu pakalpojumus, sniedz sava pārstāvja (tēva vai mātes vai likumīgā aizbildņa) rakstveida piekrišanu saistībā ar viņa/viņas personas datu apstrādi.

Sīkdatņu politika

23. Paysera šajā tīmekļa vietnē var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas datnes, kas nosūtītas uz personas interneta pārlūku un tiek glabātas viņa/viņas ierīcē. Sīkdatnes tiek nosūtītas uz personīgo datoru pirmā tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Pēc tam sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu personu. Tās ir izstrādātas, lai uzlabotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un lietošanu, kā arī analīzes nolūkos, lai racionalizētu piekļuvi tīmekļa vietnei un tajā ietvertajai informācijai.

24. Līdzīgi vairumam tīmekļa vietņu pārvaldītāju, Paysera uzrauga tīmekļa vietnes plūsmu un apkopo informāciju par tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna nosaukumus u. c. Šāda informācija tiek apkopota automātiski, apmeklējot tīmekļa vietni. Tā palīdz tīmekļa vietnes pārvaldniekam saprast, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni, un uzlabot Paysera sniegtos pakalpojumus.

25. Aplūkojot tīmekļa vietni un neizmainot iestatījumus, persona, kas apmeklē tīmekļa vietni, piekrīt sīkdatņu izmantošanai.

26. Vairums tīkla pārlūku piekrīt sīkdatnēm, taču persona var mainīt pārlūka iestatījumus tā, lai sīkdatnes netiktu apstiprinātas. Tomēr šādā gadījumā atsevišķas funkcijas var nedarboties.

27. Visa informācija par šajā tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm, to mērķi, pamatotību un izmantotajiem datiem ir sniegta zemāk norādītajā tabulā:

Sīkdatnes nosaukums Ilgums Mērķis
PHPSESSID Kamēr tīkla sesija ir aktīva Darbība
XSRF-TOKEN Kamēr tīkla sesija ir aktīva Darbība
my_language 1 gadu vai kamēr lietotājs izmaina valodu Lietotāja interfeisa uzlabošana
sc 1 gads Statistika
user_token Kamēr tīkla sesija ir aktīva vai kamēr lietotājs atrakstās Darbība
FilterStore:* 2 nedēļas Lietotāja interfeisa uzlabošana
ref 7 dienas Statistika
__cfduid 1 gads Darbība
_pk_id.* 1 gads Statistika
_pk_ses.* Kamēr tīkla sesija ir aktīva Statistika
_dc_gtm_UA-* Kamēr tīkla sesija ir aktīva Statistika
_ga 2 gadi Statistika
_gid 24 stundas Statistika

Tiesības piekļūt, labot, dzēst savus personas datus un tiesības ierobežot datu apstrādi

28. Jums ir šādas tiesības:

28.1. TIESĪBAS PIEKĻŪT DATIEM: saņemt informāciju par to, vai Paysera apstrādā vai neapstrādā Jūsu personas datus, un gadījumā, ja tā notiek, piekļūt Paysera apstrādātajiem personas datiem un saņemt informāciju par to, kādi personas dati un no kādiem avotiem tiek apkopoti, kādi ir apstrādes mērķi, saņēmēji, kam personas dati ir tikuši vai var tikt sniegti; saņemt no Paysera esošo apstrādāto personas datu kopiju saskaņā ar piemērojamo likumu. Pēc Jūsu rakstveida pieprasījuma saņemšanas Paysera likumdošanā noteiktā laika periodā ir jāsniedz pieprasītie dati rakstveidā vai jānorāda atteikuma iemesls. Reizi kalendārajā gadā dati ir jāsniedz bez maksas, bet pārējos gadījumos atlīdzība var tikt noteikta tādā apmērā, kas nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas. Lai iegūtu sīkāku informāciju par tiesībām piekļūt datiem un datu piekļuves kārtību, lūdzu, klikšķiniet šeit;;

28.2. TIESĪBAS LABOT: ja Jūsu Paysera apstrādātie dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, Jūs varat rakstveidā vērsties pie Paysera ar lūgumu labot nepareizos vai neprecīzos datus vai pabeigt nepilnīgos personas datus, iesniedzot attiecīgo pieprasījumu;

28.3. TIESĪBAS TIKT AIZMIRSTAM: pieprasīt izbeigt datu apstrādi (dzēst datus) gadījumā, ja datu subjekts atsauc savu piekrišanu, pamatojoties uz kuru apstrāde tika veikta, vai personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar tiem mērķiem, kādiem tie tika apkopoti, vai personas dati ir bijuši nelikumīgi apstrādāti, vai personas datiem ir jābūt dzēstiem, lai ievērotu likumīgo prasību. Rakstveida paziņojums par iebildumu personas datu apstrādei ir personīgi jāiesniedz Paysera, nosūtot pa pastu vai ar elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību. Ja Jūsu iebildumam ir likumīgs pamats, Paysera pēc pieprasījuma pārbaudes pārtrauks jebkādas Jūsu personas datu apstrādes darbības, izņemot likumā paredzētos gadījumus. Jāņem vērā, ka tiesības pieprasīt nekavējoties dzēst savus personas datus var tikt ierobežotas vai nebūt iespējamas sakarā ar Paysera kā maksājumu pakalpojumu sniedzēja pienākumu glabāt datus par klientu identificēšanu maksājuma darījumiem, noslēgtajiem līgumiem u. c. likumdošanā noteikto laika posmu;

28.4. TIESĪBAS IEROBEŽOT APSTRĀDI: pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi, ja datu subjekts apstrīd personas datus, uz laika posmu, kas ļauj pārzinim pārbaudīt personas datu precizitāti; apstrāde ir nelikumīga un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa ierobežot to lietošanu; pārzinim vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes mērķim, bet tie ir nepieciešami datu subjektam juridisko prasību izveidošanai, īstenošanai vai aizstāvībai. Datu pārzinis informē datu subjektu, kurš ir saņēmis apstrādes ierobežojumu pirms apstrādes ierobežojuma noteikšanas;

28.5. TIESĪBAS IEBILST: tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem;

28.6. vērsties pie uzraudzības iestādes ar prasību par savu personas datu apstrādi, ja uzskatāt, ka personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot piemērojamā likumdošanā noteiktās Jūsu tiesības un leģitīmās intereses;

28.7. sazināties ar datu pārzini un (vai) datu aizsardzības speciālistu, lai īstenotu savas tiesības;

28.8. citas likumā noteiktās tiesības.

29. Jūs varat nosūtīt savu pieprasījumu piekļūt, labot vai iebilst pret datu apstrādi pa e-pastu uz: atbalsts@paysera.lv. Personai, kura iesniedz pieprasījumu, ir skaidri jānorāda savs pilns vārds un jāpievieno personu apliecinošs dokuments vai jāparaksta pieprasījums elektroniski.

Trešo pušu tīmekļa vietnes

30. Paysera nav atbildīga par Klienta privātuma aizsardzību trešo pušu tīmekļa vietnēs pat gadījumos, ja klients ir piekļuvis šīm tīmekļa vietnēm ar šajā tīmekļa vietnē norādīto saišu palīdzību. Paysera iesaka uzzināt par katras Paysera nepiederošās tīmekļa vietnes privātuma politikām.

Logotipu izmantošana

31. Klients, izmantojot Paysera pakalpojumus biznesa mērķu un profesionālo interešu labā, piekrīt, ka Paysera var izmantot tā vārdu un (vai) logotipu tiešā mārketinga mērķiem (piemēram, norādot, ka klients izmanto Paysera sniegtos pakalpojumus).

Informācijas drošības nodrošināšana

32. Paysera mērķis ir nodrošināt augstāko drošības līmeni visai no Klienta un publiskām datu datnēm saņemtajai informācijai. Lai aizsargātu šo informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas, kopēšanas, nejaušas vai nelikumīgas dzēšanas, grozīšanas vai izpaušanas, kā arī no jebkāda nesankcionētas apstrādes veida, Paysera izmanto atbilstošus juridiskus, administratīvus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus.

Nobeiguma noteikumi

33. Šo Privātuma politiku regulē Lietuvas Republikas likumi. Visi strīdi saistībā ar Privātuma politikas noteikumiem tiek risināti ar pārrunu palīdzību, un gadījumā, ja pusēm neizdodas atrisināt strīdu ar pārrunu palīdzību, tas tiek risināts Lietuvas Republikas tiesā.

34. Šajos noteikumos izmantotais termins „šī tīmekļa vietne“ tiek saprasta kā atsauce uz www.paysera.lv.

* – UAB „Creditinfo Lithuania“ (reģistrācijas numurs: 111689163, adrese: A. Goštauto st. 40, LT 01112 Viļņa, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tālrunis: (8 5) 2394131, kas pārvalda un sniedz Jūsu informāciju trešām pusēm (finanšu iestādēm, telekomunikāciju aģentūrām, apdrošināšanas, elektrības un komunālo pakalpojumu sniedzējiem, tirdzniecības uzņēmumiem u. c.) sakarā ar leģitīmām interesēm un mērķiem: izvērtēt Jūsu maksātspēju un pārvaldīt parādus. Kredītvēstures dati parasti tiek glabāti 10 gadus pēc saistību izpildes)..

Privātuma politika (derīga līdz 16.09.2019)