Spēkā no: 2020. gada 23. marta

Dārgmetālu tirdzniecība Paysera sistēmā*

Vispārīgais līgumsVispārīgais maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums.

Dārgmetāli — zelts (XAU), sudrabs (XAG) un platīns (XPT). Dārgmetāli nav elektroniska nauda.

Investīciju zelts (zelts) — zelta stieņi vai zelta monētas (XAU), mērot Trojas uncēs vai gramos.

1. Šis pielikums attiecas uz Klientu, kuram ir Paysera konts un kurš sistēmā ir saņēmis vai iegādājies dārgmetālus.

2. Izmantojot šo pakalpojumu, uz Klientu attiecas visi Vispārīgā līguma un šī Pielikuma noteikumi. Šajā pielikumā lietoto terminu nozīme ir sniegta Vispārīgajā līgumā.

3. Klientam, kuram ir Paysera konts, ir iespēja iegādāties Dārgmetālus savā Paysera kontā par tajā esošo elektronisko naudu par Paysera noteiktu cenu. Dārgmetālu cenu nosaka dārgmetālu biržas noteiktā cena. Iegādājoties Dārgmetālus par tirgus cenu, Klients nekavējoties samaksā papildu maksu tirgus cenai pirkšanas brīdī un parasti 0% pārdošanas brīdī. Pēc apmaksas veikšanas Klients nekavējoties iegūst īpašumtiesības uz noteiktu Dārgmetāla daudzumu.

4. Katra dārgmetāla stieņa vai monētas augstākā cena (uzcenojums ražošanas un transporta izmaksām) tiek parādīta Sistēmā, vietnē https://www.paysera.com un ir maksājama tikai tad, ja Klients izsaka vēlmi fiziski izņemt Dārgmetālu.

5. Klients uzņemas pilnu atbildību un risku par darījumu. Klients apliecina, ka ir informēts par dārgmetālu cenu iespējamām svārstībām un neiesniegs pretenzijas pret Paysera.

6. Paysera ir tiesības atteikties fiziski izsniegt Dārgmetālu Klientam, ja Paysera ir beigušies noteikta veida metāla krājumi, bet vienmēr var piedāvāt citu produktu, kas tajā laikā atrodas konkrētajā depozitārijā.

7. Pirkšanas-pārdošanas darījuma gadījumā Klienta Paysera Kontā tiek parādīta Klienta rīcībā esošo Dārgmetālu summa un vērtība konta galvenajā valūtā.

8. Klients var izņemt iegādāto Dārgmetālu Paysera vietnē norādītajās vietās (adresēs) vai uzglabāt to Paysera depozitārijā par noteiktu ikmēneša maksu (glabāšanas maksu).

9. Klients var mainīt savu Dārgmetālu ar citiem Paysera Klientiem, t.i., Klients var bez maksas elektroniski pārskaitīt Dārgmetālu vērtības daļu vai visu vērtību, kas viņam pieder, citam Paysera sistēmas lietotājam.

10. Klients var jebkurā laikā elektroniski pārdot Dārgmetālus, kas viņiem pieder Paysera sistēmā, un Paysera apņemas iegādāties Dārgmetālus no Klienta par tajā brīdī spēkā esošo tirgus cenu, dažreiz ar uzcenojumu atkarībā no valūtas un diennakts laika.

11. Visas domstarpības par Dārgmetāliem ar Paysera risina sarunu ceļā ar Paysera. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, Klientam, ja tā ir fiziska persona, ir tiesības vērsties Lietuvas Republikas Nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē vai tuvākajā Eiropas Patērētāju centrā. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā vai izmantojot citus strīdu izšķiršanas ārpustiesas līdzekļus, strīdu izšķir saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem Lietuvas Republikas kompetentajā tiesā Paysera galvenajā mītnē.

* Lietuvas Proves birojs ir pievienojis Paysera to iestāžu sarakstam, kuras var piedalīties investīciju zelta realizācijas darbībās un darbībās, kas saistītas ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem (licence stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī). Šīs darbības uzrauga Lietuves Proves birojs.